Grupa „Jeżyki”

Uczą nas pani Agata Antos i Kamila Jankowska. Pomaga im pani Beatka, a o porządek w sali dba pani Ewa Dmochowska.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC STYCZEŃ 2023 R


➢ Wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach.
➢ Kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu.
➢ Dalsze wdrażanie do samodzielności podczas posiłków, przebierania się oraz korzystania z toalety.
➢ Nabywanie poczucia przynależności do rodziny.
➢ Nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
➢ Nabywanie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru.
➢ Wdrażanie do estetycznego ukończenia pracy.
➢ Rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do przedstawiania muzyki ruchem.
➢ Wdrażanie do skupienia uwagi podczas słuchania opowiadania.
➢ Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej.
➢ Wzbogacanie plastycznych doświadczeń.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022 R

 • Nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków.
 • Uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.
 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do 4.
 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna.
 • Dalsze wdrażanie do samodzielności podczas posiłków, przebierania się oraz korzystania z toalety.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 R

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesieniąi wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zdrowie m.in. poprzez wyrabianie nawyku dbałości o zdrowe żywienie, zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami.
 • Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej
 • Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałośc o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała -lewa i prawa strona, przód i tył, części ciała.
 • Rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci wzrokowej, uwagi, pamięci oraz analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania, rozwijanie odwagi. wypowiadania własnych myśli.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych. prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i spaceru.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uważne słuchanie i wykonywanie instrukcji, rozwijanie odwagi wypowiadania się
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. 
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Zapoznanie z metodami komunikacji drogowej.
 • Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowuch: pierwszy, drugi, trzeci.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Poznanie i rozrożnianie pojęć mały, duży.
 • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi.
 • Wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi.
 • Ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń.
 • Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej.
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy.