REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI WIELOFUNKCYJNEJ
W PRZEDSZKOLU NR 344 W WARSZAWIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali wielofunkcyjnej.

§ 2

1. Sala wielofunkcyjna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych i różnego rodzaju imprez przedszkolnych.
2. Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń (sprzętu gimnastycznego i instrumentów muzycznych) jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.
3. Przez urządzenia, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, ławeczki gimnastyczne, równoważnie, zjeżdżalnie, drabinki przenośne, itp.
4. Przez sprzęt gimnastyczny, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, piłeczki gimnastyczne, mini platformy na kółkach, obręcze, tunele gimnastyczne, szarfy, tarcze, obręcze, woreczki i laski gimnastyczne, ringo, itp.
5. Przez instrumenty muzyczne , o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć,
w szczególności, pianina i instrumenty perkusyjne.

§ 3

Opiekę nad salą gimnastyczną i jej wyposażeniem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel w ramach czynności dodatkowych.

§ 4

Za bezpieczeństwo w sali wielofunkcyjnej bezpośrednio odpowiada nauczyciel oraz instruktor prowadzący zajęcia.

§ 5

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami, a w przypadku stwierdzenia wad, czy usterek, usunięcia takiego sprzętu z pomieszczenia.

§ 6

O wszelkich wadach i usterkach urządzeń i sprzętu sportowego należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela odpowiedzialnego za sprzęt gimnastyczny oraz Dyrektora Przedszkola.

§ 7

Za stan urządzeń i sprzętu w sali wielofunkcyjnej odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel i wyznaczony przez Dyrektora odpowiedzialny za nią pracownik nauczyciel.

§ 8

Bez zezwolenia Dyrektora zabrania się wynoszenia urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali wielofunkcyjnej poza teren przedszkola.

§ 9

Każda grupa korzystająca z sali w trakcie zajęć gimnastycznej odbywających się
w sali wielofunkcyjnej zobowiązana jest pozostawić po sobie ład i porządek.

§ 10

Sala wielofunkcyjna przed i po zajęciach musi być dobrze wywietrzona.

§ 11

Przed każdymi zajęciami w sali wielofunkcyjnej nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń i sprzętu oraz zawarcia stosownych umów zapewniających wychowankom pełne bezpieczeństwo

§ 12

W sali wielofunkcyjnej na zajęciach rytmicznych, sportowych, czy ruchowych może przebywać tylko jedna grupa dziecięca pod opieką nauczyciela. Większa ilość grup dopuszczalna jest w uzasadnionych przypadkach.

§ 13

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się: m
-korzystania przez nie z urządzeń i sprzętów bez opieki nauczyciela,
-wchodzenia dzieci bez opieki do sąsiadujących z salą pomieszczeń,
-użytkowania urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 14

Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Nr 344
w Warszawie

§ 15

Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, 01.09.2017 r. Dyrektor Przedszkola nr 344