Informacje o opłatach za przedszkole 2022/2023

Szanowni Państwo,

Opłaty za przedszkole dzielimy na 2 główne grupy:

  1. Opłata za żywienie – płatna z góry za cały miesiąc, w którym dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, (jeśli będą zgłoszone wcześniej nieobecności w danym miesiącu (najpóźniej do godziny 9:00 w dniu nieobecności, to za nie będą odliczane opłaty w następnym miesiącu). Wysokość tej opłaty zostaje naliczona na początku miesiąca na podstawie deklaracji rodziców, co do czasu pobytu dziecka, czyli ilości posiłków spożywanych w ciągu dnia i przesłana na podany przez Państwa adres mailowy.
  1. Opłata na Radę Rodziców – stała, płatna z góry za rozpoczynający się miesiąc, stała opłata w wysokości zdeklarowanej przez rodziców na początku roku szkolnego.

Wpłaty w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca można wnosić przelewem na odpowiednie dla danej opłaty konto. Każdą opłatę należy wnieść na konkretne oddzielne konto bez ich sumowania i odejmowania.

Oto numery kont:

Żywienie: 34 1030 1508 0000 0005 5065 5071

Rada Rodziców:  PKO BP S.A. 11 1020 1068 0000 1102 0176 4547

W opisie przelewu proszę podać rodzaj opłaty, imię i nazwisko dziecka, oraz grupę, do której uczęszcza.

Przykładowy opis przelewu: żywienie Jan Kowalski gr. II

 Stawka dzienna za  żywienie:  14,00 zł. (od 1 maja 2023)

  1. Opłata za ubezpieczenie NNW dzieci - w zakresie rodziców