REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W PRZEDSZKOLU NR 344 W WARSZAWIE

§ 1

Regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, art. 108 a;
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty;
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O Dostępie do informacji publicznej;
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, art. 154.;
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
7. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia;
8. Statut Przedszkola Nr 344.

§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
w Przedszkolu Nr 344, miejsca objęte monitoringiem, reguły rejestracji i zapisu informacji, osoby upoważnione do obsługi monitoringu, a także zasady udostępniania zgromadzonych danych.
2. Infrastruktura Przedszkola Nr 344, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
– budynek główny (ciągi komunikacyjne);
– przedszkolny plac zabaw;
– teren wokół przedszkola;
– przedszkolny parking.

§ 3

Celem monitoringu jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa:
– społeczności przedszkolnej;
– osób przebywających na terenie należącym do Przedszkola;
– stworzenia bezpiecznych warunków opieki, nauki i wychowania.
2. Ochrony mienia Przedszkola:
– ustalanie sprawców czynów nagannych jak:zniszczenia mienia, kradzieże,itp.;
– zmniejszenie ilości zniszczeń w Przedszkolu, wokół budynku, na placu zabaw;
– ograniczanie dostępu do Przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych
i niepożądanych.

§ 4

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

§ 5

1. System monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Nr 344 składa się z:
– kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na parkingu i placu zabaw;
– urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
– kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
2. Do rejestracji obrazu służy urządzenie wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.
3. System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w porozumieniu i za wiedzą najbliższej jednostki Policji.
4. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
5. Rodzice i kadra Przedszkola są poinformowani o funkcjonowaniu w Przedszkolu systemu monitoringu wizyjnego.
6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§ 6

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:
1. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym budynek przedszkolny, teren wokół Przedszkola, plac zabaw i parking znajduje się w sekretariacie.
2. Osobami upoważnionymi do obsługi monitoringu są: dyrektor i wicedyrektor Przedszkola, sekretarka Przedszkola.
3. Zapis monitoringu może być udostępniony, za zgodą dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola:
– wychowawcom, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,
– psychologowi przedszkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego dzieci, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, czy udzielania właściwej pomocy ofiarom przemocy;
– rodzicom dziecka, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i opiekuńczo wychowawczych;
– na pisemny wniosek, osobie fizycznej, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jej zdrowiu lub mieniu.
4. Dane z monitoringu mogą być udostępnione właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępnia się w/w podmiotom wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu na nośniku elektronicznym.
5. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.
6. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, a także świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
7. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 7

1. Niniejszy Regulamin powstał w delegacji z ww. aktami prawnymi i jest z nimi koherentny. Został także skorelowany i koresponduje ze Statutem Przedszkola.
2. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor i wicedyrektor Przedszkola.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
4. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
5. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 03.09.2018r.