Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej PRZEDSZKOLA NR 344

Przedszkole nr 344 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej https://przedszkole344.bip.um.warszawa.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 10.08.2015
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.    Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3.    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.    Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.    Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.    Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.    Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.    Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.    Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Stanikowska – Brzeźniak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel. 506876796. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Przedszkola nr 344 w Warszawie zlokalizowane jest przy ulicy Spartańskiej 2 w dzielnicy Mokotów. Do budynku przedszkola można dojechać komunikacją miejską bezpośrednio autobusem
nr 168, 222, a także do ulicy Woronicza autobusami 308, następnie trzeba skręcić w prawo w ulicę Spartańską.

Aktualny wykaz środków komunikacji miejskiej dojeżdżającej do placówki znajduje się na stronie www.ztm.waw.pl
[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Budynek Przedszkola nr 344 znajduje się przy ulicy Spartańskiej 2, wejście na teren jest od ulicy Spartańskiej, furtką prowadzącą bezpośrednio do budynku. Na teren placówki można też wjechać samochodem bramą wjazdową, pozostawić auto na parkingu, a następnie przejść przez niską bramkę, idąc wzdłuż budynku wejście jest po lewej stronie.

Wejście do budynku jest na podwyższeniu, należy wejść po 7 schodach, bądź wjechać po podjeździe. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest parterowy. Wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem. Rodzice wchodzący do przedszkola zwalniają zworę kodem dostępu. Pozostali interesanci dzwonią do sekretariatu naciskając  klawisz „7” na domofonie. Po przejściu przez drzwi główne wchodzi się do przedsionka placówki. Po przejściu przez przedsionek, wchodząc do holu głównego po lewej stronie znajduje się sekretariat, po prawej jest gabinet Dyrektora przedszkola. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest po lewej stronie za sekretariatem. Idąc dalej holem po prawej stronie jest pokój pedagoga terapeuty, zaraz obok pokój kierownika gospodarczego. Idąc prosto holem głównym wchodzi się do sali wielofunkcyjnej.

Hol główny rozchodzi się na dwie strony. Idąc w prawo dochodzi się po lewej stronie korytarza kolejno do: pracowni plastycznej, pomieszczenia gospodarczego, szatni dziecięcej oddziału II, z szatni wchodzi się do sali. Idąc dalej jest szatnia oddziału I, z szatni wchodzi się do sali oddziału I.

Po prawej stronie korytarza jest: gabinet logopedy, toaleta pracowników, pomieszczenie socjalne, wejście do zaplecza kuchennego, wejście na zmywalnie. Na końcu tego korytarza znajdują się boczne drzwi wyjściowe. Po pokonaniu 10 schodów idąc w lewo dochodzi się do ogrodu przedszkolnego, idąc w prawo można dojść do wejścia głównego.

Idąc w lewą stronę z holu głównego po prawej stronie jest magazyn sali wielofunkcyjnej, pomieszczenie gospodarcze, szatnia oddziału IV, z szatni wchodzi się do sali oddziału. Dalej jest szatnia oddziału V, z szatni przechodzi się do sali. Po lewe stronie korytarza jest: pralnia, szatnia i sala oddziału VI, następnie  szatnia i sala oddziału V. Idąc prosto tym korytarzem można dojść do bocznych drzwi, aby wyjść z placówki. Po pokonaniu jednego schodka staje się na chodniku prowadzącym na parking przedszkola (na lewo lub na wprost) lub do ogrodu przedszkola (na prawo).