Grupa „Wilczki”

Uczą nas Panie: Pani Ania, Pani Dagmara i Pani Mariola
Pomaga nam Pani Kasia, a o porządek wokół nas dba Pani Ania.


Kwiecień 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Wprowadzenie pojęcia szacunek odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt,
  miejsc uznawanych za ważne;
 2. Kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotom, zwierzętom w najbliższym otoczeniu;
 3. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach;
 4. Uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich;
 5. Badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane;
 6. Rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi;
 7. Dostrzeganie różnorodności i piękna w wiosennej przyrodzie ze szczególnym
  uwzględnieniem kwiatów
 8. Kształtowanie świadomości ekologicznej;
 9. Wprowadzenie cyfry 9;
 10. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia scenariusz, scenarzysta;
 11. Rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania;

Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia;
 2. zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi na przedwiośni
 3. poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółki, bociana, skowronka.
 4. poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśniegu, krokusa.
 5. poznanie tradycji związanych z Wielkanocą;
 6. zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt.

Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu
  nowych rzeczy, zjawisk;
 2. rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otoczenia;
 3. doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów,
  dzielenia ich na powietrzne, wodne i lądowe.
 4. rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci;
 5. zapoznanie z różnymi pojazdami poruszającymi się w powietrzu;
 6. rozbudzanie zainteresowań technicznych dzieci;
 7. rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności;
 8. poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych:
  Antarktyda, Himalaje;
 9. czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia;
 10. zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego;
 11. wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej;
 12. rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań;
 13. poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego;

Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, oceniania postępowania bohaterów;
 2. Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym;
 3. Rozumienie konieczności pomagania innym;
 4. Wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy;
 5. Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś;
 6. Poznanie historii powstania zegara;
 7. Czytanie globalne wyrazu: zegar;
 8. Pamięciowe opanowywanie dni tygodnia według kolejności występowania;
 9. Czytanie globalne ich nazw;
 10. Rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia;
 11. Wprowadzenie znaku matematycznego ” +”;
 12. Doskonalenie umiejętości dodawania w zakresie 5.

Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy,
 2. Zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła;
  -globalne czytanie wyrazów: kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary:
 3. Poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru;
 4. Doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania;
  -rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci;
  -kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym;
 5. Rozwijanie umiejętności językowych;
  -budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym;
 6. Wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia życzliwość i dobro;
 7. Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – kolędowanie;
 8. Poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka.

Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Nasza mała ojczyzna
II. Polska moja ojczyzna

1. Poznanie nazwy kraju, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna;
2. Doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania);
3. Utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości;
4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom;
5. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, fachowym nazewnictwem części garderoby, wzbogacanie słownika biernego; poznanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych, kształtowanie tożsamości lokalnej;
6. Poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”, kształtowanie szacunku do własnego państwa, kształtowanie postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju;
7. Poznanie polskich symboli narodowych (godło, hymn, flaga), kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego;
8. Zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości; kształtowanie miłości i szacunku do symboli narodowych;
9. Rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania na dany temat;
10. Poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, pracy burmistrza, obejrzenie siedziby władz miejskich;
10. Kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji;
11. Zapoznanie z literami G, H, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów
słowno-obrazkowych.


Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Idzie jesień przez świat
II. Jesienna przyroda
III. Leśne zwierzęta przed zimą

1. Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań;
2. Poszerzanie słownictwa dzieci z zakresu przyrody – drzewa i ich nazwy oraz grzyby;
3. Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej;
4. Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania;
5. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
6. Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;
7. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew oraz wybranych grzybów jadalnych i trujących;
8. Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań podczas spacerów w parku i lesie;
9. Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne;
10. Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe;
11. Wprowadzenie litery D,E,F,G;
12. Poznanie informacji o zwierzętach zapadających w sen zimowy;
13. Czytanie globalne; poszerza-nie słownika biernego o nowe wyrażenia (hibernacja);
14. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt;
15. Wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą.


Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Wracamy do przedszkola

1. Wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie, wskazanie przejawów dobrych manier; doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
nabieranie przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie, integracja grupy przedszkolnej;
2. Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie; rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i; rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad;
3. Różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
4. Globalne odczytywanie swojego imienia, podawanie nazw kącików w sali; rozwijanie inwencji twórczej dzieci; nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
5.Wprowadzenie głoski „A”;
6. Wprowadzenie głoski „B”.