Program został napisany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, Program Przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim WSiP, portal edukacyjny: Super Simple Songs


Cele ogólne:

 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja,
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się angielskim,
 • osłuchanie z angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością”, przedstawienia w języku obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej ,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci,

Cele szczegółowe:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,

Sytuacje i funkcje komunikacyjne:

 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań,
 • przedstawianie swoich umiejętności,
 • opisywanie wyglądu osób,
 • przedstawianie swojej rodziny,
 • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt),
 • nazywanie zabawek, przyborów szkolnych,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie codziennych czynności,
 • nazywanie pomieszczeń w domu,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
 • nazywanie środków transportu
 • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów,
 • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych,

Materiał leksykalny:

 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • przybory szkolne,
 • wyposażenie sali,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pomieszczenia w domu,
 • sprzęty domowe,
 • umiejętności umysłowe i ruchowe,
 • stany emocjonalne i uczucia,
 • codzienne czynności,
 • dyscypliny sportowe,
 • pogoda,
 • transport,
 • liczby,

Metody:

 • pedagogika zabawy,
 • reagowania całym ciałem (TPR – Total Physical Response) : opiera się na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela,
 • komunikacyjna,
 • audiolingwlana (audiolingual method) główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem,
 • audiowizualna (audiovisual method) wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją,
 • aktywizująca, zadań stawianych dziecku
 • oglądowa: prezentacje multimedialne, filmy video, karty obrazkowe,
 • słowne: wierszyki, rymowanki, piosenki, pląsy,

Formy pracy:

 • grupowa
 • indywidualna
 • praca w parach i małych zespołach