Grupa „Pszczółki”

Uczą nas Pani Ola i Pani Agnieszka. Pomaga im Pani Dorotka, a o porządek w sali dba Pani Ela.


Maj 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Książka mój przyjaciel
II. Rodzina razem się trzyma
III. Ja i moi bliscy

1. Poznanie wartości „mądrość”; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi; budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy;
2. Poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie; rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych; nauka formułowania pytań; rozwijanie ciekawości poznawczej; budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy;
3. Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki; rozwijanie orientacji w przestrzeni; nabywanie wiadomości dotyczących książek; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki; zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki;
4. Poznanie roli i wartości rodziny; rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach; ukazanie znaczenia bycia w rodzinie;
5. Poznanie roli poszczególnych członków rodziny; rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wzmacnianie więzi rodzinnych;
6. Poznanie nazw wybranych kwiatów; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach; uwrażliwienie na potrzeby innych; poznanie wybranych utworów muzyki poważnej; rozwijanie wrażliwości muzycznej; kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie sprawności fizycznej; uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej;
7. Poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i rozmawiania o nich; ukazanie piękna bycia częścią rodziny;

8. Poznanie roli rodziców w życiu dziecka; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi; ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie;
9. Poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim; rozwijanie umiejętności przeliczania; rozwijanie umiejętności językowych dzieci; zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw;
10. Poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki; rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie słuchu muzycznego oraz umiejętności wokalnych; zachęcanie do wyrażania swoich emocji poprzez muzykę.


Kwiecień 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Moje ciało
II. Jestem dociekliwy – poznaję kosmos
III. Wierzę we własne siły

 1. Poszerzanie świadomości na temat swojego ciała;
 2. Kształtowanie szacunku wobec własnego ciała oraz ciała drugiego człowieka;
 3. Zapoznanie ze sposobami relaksacji oraz wyciszenia nagromadzonych emocji;
 4. Poszerzanie wiedzy na temat zmysłów oraz ich roli w życiu człowieka;
 5. Zapoznanie ze słowem kosmos, poszerzanie wiedzy na temat wszechświata, rozbudzanie zainteresowań astronomią oraz odkrywaniem tajemnic kosmosu;
 6. Zapoznanie z wyglądem układu słonecznego oraz niektórych konstelacji gwiazd;
 7. Uświadomienie potrzeby ciągłego eksplorowania kosmosu w celach badawczych;
 8. Przypomnienie dobrych manier oraz zasad prawidłowego zachowania podczas jedzenia w domu, przedszkolu a także restauracji;
 9. Rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenia w wysłuchiwaniu głosek w nagłosie, sylabizowaniu;
 10. Poszerzanie słownictwa czynnego, zachęcanie do budowania zdań złożonych;
 11. Rozwijanie logicznego myślenia, planowania pracy oraz umiejętności współpracy z drugim dzieckiem.

Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Mali odkrywcy
II. Nadchodzi wiosna
III. Wielkanoc

 1. Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów;
 2. Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej; doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań;
 3. Zachęcanie do samodzielnego odkrywania świata obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych;
 4. Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów; poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu; poszerzanie doświadczeń przyrodniczych; wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów;
 5. Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku; rozwijanie koordynacji wzrokowo–słuchowo-ruchowej; wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań; rozwijanie słownika czynnego; uwrażliwienie na piękno przyrody; wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji;
 6. Poznanie cech marcowej pogody; rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności przeliczania; ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie;
 7. Poznawanie różnych rodzajów muzyki; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; rozwijanie sprawności fizycznej; budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej;
 8. Poznanie znaczenia tradycji; poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół; budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami;
 9. Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania; zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć;
 10. Praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”;
 11. Poznanie zabaw matematycznych z pisankami; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania; zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć;
 12. Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej; rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabawy, wykonywanych ćwiczeń i zadań;
 13. Poznanie budowy jajka; doskonalenie percepcji wzrokowej; rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej; budzenie zainteresowania otaczającym światem.

Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Czy wynalazki ułatwiają życie
II. W zdrowym ciele zdrowy duch
III. W prehistorycznych czasach

 1. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
 3. Ukazanie znaczenia osiągnięć techniki w dzisiejszym świecie oraz zagrożeń wynikających z ich przeceniania.
 4. Zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii.
 5. Poznanie i rozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego korzystania z dostępnych sprzętów elektronicznych.
 6. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 7. Rozumienie zakazu spożywania lub ograniczenia produktów wpływających negatywnie na nasze zdrowie.
 8. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego
  prehistorią.
 9. Poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa.
 10. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 11. Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową.
 12. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie za pomocą znaków.
 13. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 14. Rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.
 15. Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania
 16. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 17. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 18. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 19. Rozwijanie świadomości własnego ciała

Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Płynie czas
II. Młodsi i starsi
III. Sport to zdrowie

 1. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych;
 2. Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności;
 3. Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc);
 4. Budowanie wiadomości na temat nocy; dostrzeganie rytmu dzień – noc;
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia;
 6. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
 7. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych;
 8. Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków);
 9. Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie;
 10. Poznanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 11. Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary; budowanie wiary we własne siły;
 12. Poszerzenie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości; wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
 13. Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu;
 14. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych;


Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Nadchodzi zima
II. Świąteczne przygotowania
III. Wesołych Świąt!

Poznanie nowej wartości „cierpliwość”. Rozpoznawanie i nazywanie sytuacji, w których należy być cierpliwym;

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 2. Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- -słuchowo-ruchowej;
 3. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;
 4. Poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych;
 5. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na cechę;
 6. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw. Poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów. Rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo – skutkowego. Pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych;
 7. Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia;
 8. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek;
 9. Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci;
 10. Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło;
 11. Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; wykonanie upominków dla rodziców;
 12. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej oraz zimowej;
 13. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy, uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym;
 14. Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów; nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów;
 15. Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy.

PLANOWANE WYDARZENIA W GRUPIE

1. Urodziny w grupie;
2. Spotkanie z Mikołajem;
3. Warsztaty dla rodziców w grupach;
4. Przedstawienie świąteczne przygotowane przez rodziców.


Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Poznajemy wolność
II. Jestem Polakiem
III. Kochamy zwierzęta

 1. Poznanie pojęcia „wolność”; budowanie poczucia tożsamości narodowej, usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”;
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 3. Zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie różnych rodzajów domów;
 4. Poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci;
 5. Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście;
 6. Poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, rozwijanie umiejętności
  matematycznych;
 7. Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi;
 8. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu;
 9. Utrwalanie wyglądu nazwy stolicy Polski i jej symbolu, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, poznawanie polskich symboli
  narodowych (godło, flaga, hymn);
 10. Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody;
 11. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4.

Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Idzie jesień przez świat
II. Jesienna przygoda
III. W krainie emocji

 1. Poznanie wartości pracowitości; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka oraz logicznego myślenia;
 2. Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu, z darami jesieni; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody;
 3. Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew (dębu, klonu, kasztanowca);
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów;
 5. Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas spaceru;
 6. Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu;
 7. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów;
 8. Rozwijanie zdolności manualnych, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy;
 9. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 10. Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 11. Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów i niedźwiedzi;
 12. Wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 13. Poszerzenie doświadczeń dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
 14. Poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego;
 15. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 16. Poznanie zawodów ważnych społecznie – strażak, policjant;
 17. Zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się, słuchania koleżanek i kolegów;
 18. Wdrażanie do rozpoznawania emocji;
 19. Kształtowanie wrażliwości na odczucia innych.

Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Temat kompleksowy:
I. Opowieści o przyjaźni

 1. Nawiązywanie relacji z rówieśnikami i rozwijanie uczucia przyjaźni;
 2. Przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci;
 3. Uwrażliwianie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych;
 4. Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi oraz niesienia im pomocy na miarę ich możliwości;
 5. Rozpoznawanie postaw pozytywnych i negatywnych.