WYCIĄG Z KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA


Kształtowanie i wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka to priorytet w naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej, zapewniający dzieciom umiejętność budowania poczucia własnej wartości, niezależności na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb.

Istota naszej koncepcji przełożyła się na cele główne, są to:

 • Doskonalenie modelu funkcjonowania pracy przedszkola, jako miejsca przyjaznego dzieciom i wszechstronnie stymulującego  ich rozwój.
 • Stworzenie dzieciom warunków do wielostronnego, twórczego i intensywnego uczestnictwa w działaniu oraz uczeniu się poprzez zabawę, przeżywanie i poznawanie otaczającego świata.

Cele główne wyznaczyły nam sposoby i zadania realizacji.

Kluczowe kierunki rozwoju naszej pracy:

 1. Wdrażanie autorskiego programu „Dzięki samodzielności pokonam trudności" będącego efektem udziału w projekcie „Przedszkole w trakcie zmiany" Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA".
  Główna myśl przyświecająca nam w tych działaniach to rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach aktywności dzieci oraz wypracowanie właściwych kontaktów i form współpracy z rodzicami, a dzięki temu stworzenie odpowiedniego środowiska i warunków do kształtowania pożądanych postaw dziecięcych. Wynikiem wartościowej współpracy przedszkola z rodzicami jest prawidłowy rozwój osobowości dziecka.
  Realizacja tych haseł odbywa się poprzez stworzenie sytuacji do samodzielnego zdobywania umiejętności przez dzieci.
 2. Współpraca z rodzicami  w ramach projektu  „Razem osiągniemy więcej – rodzic partnerem przedszkola".
  Ważnym aspektem pracy przedszkola jest współpraca z rodzicami w celu wytworzenia nawyku wzajemnego porozumienia się, współodpowiedzialności za prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny i kształcenie dzieci.
  Właściwa współpraca rodzinnego domu i przedszkola prowadzi do zintegrowania działań wychowawczych, ułatwia zrozumienie i rozwiązywanie wielu problemów związanych z potrzebami dziecka oraz charakteryzuje się dużą otwartością na oczekiwania rodziców i potrzeby przedszkola.
 3. Wdrażanie Metody Dobrego Startu, jako sposobu na wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, wykorzystując zabawę, muzykę, rytm, obrazy i ruch. Metoda ta bazuje na aktywizowaniu wszystkich zmysłów i prowadzi do harmonijnego rozwoju dziecka.
 4. Promowanie i prowadzenie różnorodnych działań proekologicznych z wiodącym wykorzystaniem „Programu edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
  Edukacja ekologiczna to jeden z głównych priorytetów placówki. Poprzez realizację tego programu stwarzamy warunki do nauki i kształtowania postaw proekologicznych nie tylko u wychowanków, ale również u rodziców. Poprzez poznanie otaczającej rzeczywistości, zrozumieniu zależności wszystkich jej elementów, odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie, stwarzamy dzieciom, możliwość identyfikowania się ze środowiskiem, znajdowania w nim swojego miejsca oraz kształtowania twórczej i aktywnej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych (społecznych i przyrodniczych).
 5. Rozwój postawy twórczej, aktywności i wrażliwości estetycznej dzieci.
  Wyzwolenie autentycznej ekspresji u dzieci można dokonać stosując elementy twórczych metod pracy takich jak: pedagogika zabawy, metody Celestyn Freinet czy Rudolf Laban. Dają one wiele możliwości i okazji do rozbudzania, uaktywniania dziecka oraz jego samorealizacji.
 6. Tworzenie i realizacja projektów międzynarodowych Erasmus + oraz PO WER, w celu doskonalenia zawodowego kadry przedszkola oraz podniesienia jakości pracy.

Osoby, które chciałyby przeczytać cały dokument zapraszamy do przedszkola.