Grupa Misiaczki

Jesteśmy 3 latkami, które rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem.

Uczą nas dwie Panie: Pani Ewa i Pani Weronika
Pomaga nam Pani Asia, a o porządek wokół nas dba Pani Alinka.


Poznajemy zasady i uczymy się wspólnie bawić.
Zawsze po przyjściu do przedszkola…

„Idziemy do łazienki, tam pianka, tam bąbelki,
idziemy do łazienki, tam brud zanika wszelki…” *1

uczymy się myć rączki według instrukcji:

„Najpierw rączkom myję brzuszki, potem plecki i paluszki
potem palce złap na wędkę, zakręć kciuki śrubokrętem
i na koniec swe paluszki umyj jeszcze o dwa brzuszki”
*2.


Czerwiec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I. Dzień Dziecka
II. Wielka wyprawa
III. Letnia przygoda – bezpieczne wakacje

 1. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, kształtowanie umiejętności współpracy w opiece nad domowym pupilem, kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę domowe, rozwijanie odpowiedzialności za domowego pupila
 2. Zapoznanie z działaniem magnesu, kształtowanie umiejętności przeliczania liczb porządkowych, kształtowanie poszanowania dla zwierząt
 3. Zaprezentowanie dzieci z różnych stron świata, ćwiczenie motoryki małej, rozwijanie tolerancji dla ludzi o odmiennym wyglądzie i stylu życia
 1. poznanie zwierząt egzotycznych, zapoznanie z zabawami z różnych stron świata, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania,
 2. Kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 3. Zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 4. Zapoznanie z instrumentami z różnych krajów, rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni ruchowej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, reagowanie na sygnał, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 5. zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz przypraw, rozwijanie motoryki małej, nauka prawidłowego zachowania się podczas przyrządzania potraw
 1. Rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej, wdrażanie do uważnego słuchania
 2. Poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw, rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku, ćwiczenie umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców, kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania posiłków
 3. Zapoznanie z właściwymi zachowaniami latem nad wodą, kształtowanie spostrzegawczości poprzez odpowiednie zabawy, kształtowanie umiejętności odróżniania odpowiedniego zachowania od nieodpowiedniego, wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się podczas wakacji
 4. Zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim, podawanie nazw przedmiotów potrzebnych na wyprawę w góry, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie poszanowania dla kultury góralskiej
 5. Zapoznanie ze zjawiskiem parowania wody i krystalizowania się soli, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia: na, nad, pod, obok, kształtowanie estetycznego wykonywania prac plastycznych

Maj 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I. Majowe święta
II. Od pomysłu aż po dach
III. Święto Rodziny

1. Poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną
2. Rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności motorycznych;
3. Utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności wnioskowania;
4. Nauka prostego kroku krakowiaka, wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła, nauka piosenki, ukazanie wartości, jakie niosą za sobą tradycje regionu, kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu;
5. Utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych, rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej;
6. Zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy;
7. Zapoznanie z pracą murarza, rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy;
8. Poznanie domów niektórych zwierząt, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania, kształtowanie szacunku dla zwierząt;
9. Uwrażliwianie na muzykę klasyczną, rozwijanie motoryki małej, wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce;
10. Utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt, rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej;
11. Poznanie piosenki „Nie chcę cię znać”, utrwalanie nazw emocji, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowanie postawy szacunku i życzliwości dla innych;
12. Globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny;
13. Rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do pomagania członkom rodziny;
14. Poznanie piosenki „Święto Rodziny”, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie tolerancji dla innych upodobań, rozwijanie obszaru ruchowego;
15. Utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków, kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych, rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości.


Kwiecień 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I. W świecie książek
II. Na wiosennej łące
III. Kto nam pomoże

 1. Zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich;
 2. Utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni;
 3. Doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki;
 4. Poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji;
 5. Utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do pracy zespołowej;
 6. Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, poprawne budowanie wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji;
 7. Zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby;
 8. Kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad, rozwijanie umiejętności współpracy;
 9. Poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, reagowanie na zmianę tempa granej muzyki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań;
 10. Rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów, reagowanie na polecenia N.;
 11. Zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej;
 12. Poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, doskonalenie budowania wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw;
 13. Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 14. Nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki, poszerzanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N., rozwijanie sprawności fizycznej;
 15. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka.

Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I Wszystko jest muzyką
II W kosmosie
III Prehistoryczny świat

1. Zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, utrwalanie zasad
komunikacji
2. Wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, zapoznanie z estetyką i wartościami
związanymi z muzyką klasyczną i koncertami
3. Utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, zachęcanie do pracy w parach, współtworzenia
4. Utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji bez naruszania granic innych osób
5. Rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie dzieci do podejmowania działań i do ekspresji artystycznej
6. Zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i noc, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie i budowanie poczucia tożsamości ze swoją
planetą
7. Utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem
8. Zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta, pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalanie umiejętności pracy w zespole
9. Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
10. Utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
11. Zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog, kształtowanie postawy szacunku dla tego, co dawne, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
12. Utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci, kształtowanie postawy szacunku dla pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
13. Poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia, doskonalenie umiejętności przeliczania, stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie kreatywności i
wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy w grupie
14. Urwalenie nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
15. Utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu,
aktywnej zabawy, budowanie postawy otwartości na rzeczy inne, nowe.


Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I Nadchodzi Nowy Rok
II Sporty zimowe
III Dzień Babci i Dziadka

1. Poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego;
2. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym;
3. Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej;
4. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji, przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy
5. Zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania, rozwijanie umiejętności słuchania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej
6. Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie;
7. Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw;
8. Poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
9. Poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy słuchowej;
10. Kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy, wdrażanie do zachowania zasad
bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
11. Poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, wdrażanie do słuchania utworów literackich;
12. Doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, ćwiczenie pamięci, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie;
13. Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia pulsu w muzyce, doskonalenie motoryki małej, współpraca w grupie, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie;
14. Zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej;
15. Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
16. Utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ● ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa;
17. Wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe, utrwalanie nazw członków rodziny,
18. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
19. Doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
20.Poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego
udziału w zabawach muzycznych i językowych
21. Poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań
i odczuć, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.


Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I. Wiadomość z daleka
II. Zima tuż, tuż
III W świątecznym nastroju

1. Poznanie zawodu listonosza, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach.
2. Poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie własnego imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych, integrowanie grupy.
3. Utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu), rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
4. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze.
5. Poznanie figury geometrycznej – trójkąt, utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia.
6. Poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
1. Poznanie zawodu listonosza, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach.
2. Poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie własnego imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych, integrowanie grupy.
3. Utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu), rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
4. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze.
5. Poznanie figury geometrycznej – trójkąt, utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia.
6. Poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
7. Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
8. Poznanie potraw wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 4, budzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
9. Poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.
10. Utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie.
11. Rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.
12. Aktywny udział w zabawie integracyjnej, rozwijanie odporności psychicznej w nowych sytuacjach.


Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

I. Mała i duża ojczyzna
II. W świecie wyobraźni
III. Przygotowania do zimy

1. Poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską, rozwijanie wrażliwości;
2. Wysłuchiwanie rymów w wierszu, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności;
3. Poszerzanie wiedzy o wyglądzie miast, poznanie niektórych liczebników porządkowych, rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności;
4. Poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności;
5. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, doskonalenie
współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli;
6. Wprowadzenie pojęcia “wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości,
kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
7. Poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
8. Rozumienie pojęcia “marzenie”, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności współpracy
9. Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, różnicowanie poruszania się w małej i
dużej przestrzeni, zabawa różnymi brzmieniami, różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie współpracy
10. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa;
11. Poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej, rozwijanie motoryki dużej i
małej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy;
12. Poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów
artykulacyjnych, kształtowanie sprawności manualnej, integrowanie grupy, niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie;
13. Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
14. Poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształcenie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich
ćwiczeń i zadań;
15. Poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie
umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie.


Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.
 2. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zdrowie m.in. poprzez wyrabianie nawyku dbałości o zdrowe żywienie, zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami.
 3. Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej
 4. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała -lewa i prawa strona, przód i tył, części ciała.
 5. Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych. prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.
 6. Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 7. Poznanie i rozróżnianie pojęć: mały, duży. Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń: mały, duży.
 8. Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych
 9. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/niższy.

Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (palców), doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności manualnej, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 2. Poznawanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 3. Poznanie miejsc w sali, przedszkolu i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała i manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności motoryki małej
 4. Poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu, poznanie zasad utrzymania higieny i nazw przedmiotów używanych w łazience, rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
 5. Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, nazywanie kolorów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat i nazywania części ciała, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych

*1 „Hymn higieniczny” – Klang płyta „Od kałuży do oceanu”

*2 „6 skoków do naprawdę czystych rąk”