Grupa „Motylki”

Uczą nas dwie Panie: Pani Agnieszka i Pani Karina
Pomaga nam Pani Magda, a o porządek wokół nas dba Pani Ala.


Czerwiec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

I. Lato – czas zabawy
II. Kolorowe lato
III. Żegnamy przedszkole
IV. Do widzenia!

1. Poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata;
2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie; uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami;
3. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania;
poznawanie wartości akceptacji;
4. Doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie orientacji w przestrzeni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł;
5. Budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków; poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy;
6. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie; rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości i akceptowania innych;
7. Rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny; podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi; rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest, na podstawie zachowania bohaterów tekstu;
8. Doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10;
9. Poznawanie warunków życia wybranych zwierząt oraz środowiska wodnego;
10. Poznawanie stadium rozwoju motyla; poznawanie formy porozumiewania się – wywiadu; kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;
11. Wyjaśnienie pojęcia: odpoczynek; rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji; poznawanie sposobów odpoczywania; rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi;
12. Poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali; doskonalenie percepcji słuchowej; uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości;
13. Poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami;
14. Poznawanie krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem; dostrzeganie korzyści dla zdrowia, a także skutków i konsekwencji zanieczyszczania tego środowiska;
15. Poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania, doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek; rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem; rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania.


Maj 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Baśnie, bajki i legendy
II. Rodzina razem się trzyma
III. Ja i moi bliscy

1. Kształtowanie szacunku do książek, poznanie pojęcia morał, rozwijanie słownika czynnego, poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej;
2. Poznawanie roli książki w życiu codziennym, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu łapa, rozwijanie słownika czynnego;
3 Poznawanie roli książki w życiu codziennym, rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, rozwijanie percepcji wzrokowej;
4. Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijanie sprawności motoryki małej;
5. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych, poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje.
6. Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny, rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia;
7. rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia, umiejętności szybkiego przeliczania, rozwijanie sprawności motoryki małej;
8. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności przewidywania następstw wydarzeń, rozwijanie słownika czynnego, umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków;
9. Kształtowanie wartości jaką jest miłość do członków swojej najbliższej rodziny; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie percepcji wzrokowej;
10. Rozwijanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazów: mama, tata, Kasia;
11. Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia; kształtowanie poczucia obowiązku; rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami i banknotami;
12. Przypomnienie kroku podstawowego walca; poznawanie świata poprzez różne zmysły; kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych;
13. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej; budowanie wypowiedzi słownej; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją;


Kwiecień 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:

I. Wiosna tuż-tuż
II. Z kulturą za pan brat
III. Jestem kulturalny
IV. Książka mój przyjaciel

1. Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie zawodu rolnika;
2. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
3. Poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik;
4. Nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów;
5. Przeliczanie elementów częściowo niewidocznych; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
6. Klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby; kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8;
7. Rozwijanie małej motoryki; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych.1.;
8. Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; rozwijanie słownika czynnego; nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym;
9. Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych; wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły;
10. Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, odkodowywania;
11. Kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych;
12. Poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa;
13. Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej, rozwijanie słownika czynnego, nauka używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym, poznanie zasad, jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć, przewidywanie następstw wydarzeń;
14. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, poznawanie świata poprzez własne doświadczenia, rozwijanie percepcji wzrokowej, poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie;
15. Kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć: ekologia, ekokultura, poznanie zasad dbania o przyrodę; klasyfikowanie, segregowanie odpadów zgodnie z zasadami
16. Wprowadzenie liczby 9 w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijanie pamięci słuchowej;
17. Kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznanie różnych rodzajów książek;
18. Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastycznych,
rozwijanie małej motoryki;
19. Przewidywanie następstw wydarzeń, poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik, rozwijanie słownika czynnego,
20. Wprowadzenie liczby 0, działania praktyczne z liczbą;
21. Poznanie pojęcia orkiestra, dyrygent, nazywanie podstawowych instrumentów muzycznych;
22. Utrwalenie pojęć związanych z instrumentami muzycznymi; utrwalenie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek.

Dodatkowo realizowane : „Chronimy dzieci”- scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).


Marzec 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Mali odkrywcy
II. Tajemnice świata
III. Nadchodzi wiosna

1. Operowanie pojęciami związanymi z kosmosem: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce; poznawanie świata różnymi zmysłami; rozwijanie słownika czynnego;
2. Operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7;
ćwiczenie orientacji przestrzennej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
3. Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż;
4. Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i muzycznych; rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
5. Rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych;
6. Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy; poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy;
7. Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słuchu fonemowego, ćwiczenie sprawności manualnej;
8. Zachęcanie do zdobywania wiedzy; kształtowanie kompetencji cyfrowych; nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7, rozwijanie umiejętności porównywania wielkości;
9. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych;
10. Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
11. Przewidywanie następstw; operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne;
12. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich,
13. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
14. Wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho – głośno;
15. Budowanie wypowiedzi – praca z wierszem, rozwijanie słownika czynnego; różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia;
16. Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie zawodu rolnika;
17. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
18. Poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik;
19. Nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów;
20. Przeliczanie elementów częściowo niewidocznych; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
21. Klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby; kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8;
22. Rozwijanie małej motoryki; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych.


Luty 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Siła przyrody
II. Cztery żywioły
III. Wielka wyprawa

1. Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody;
2. Poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne;
3. Uwrażliwienie na piękno przyrody; operowanie pojęciami skały, minerały, rozwijanie słownika czynnego;
4. Poznanie nowych wiadomości dotyczących soli (miejsca jej wydobywania w Polsce, sposoby jej produkcji na świecie);
5. Przygotowanie do dodawania – rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych;
6. Poznanie zawodu jubilera;
7. Kształtowanie poczucia szacunku do sił przyrody; dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu;
8. Rozwijanie umiejętności przewidywania następstw; poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; rozwijanie pojęć ciężki – lekki; poznawanie świata wieloma zmysłami;
9. Poznanie charakteru pracy strażaka;
10. Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;
11. Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6;
12. Poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej;
13. Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7; ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
14. Nabywanie umiejętności zakładania hodowli kwiatowych, poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych;
15. Nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych – wilgotności; rozwijanie słownika czynnego.


Styczeń 2024

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Płynie czas
II. Młodsi i starsi
III. Sport to zdrowie

1. poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
2. rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
3. nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
4. poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
5. wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
6. budowanie wiadomości na temat nocy,
7. dostrzeganie rytmu dzień – noc,
8. poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
9. rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
10. rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
11. uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
12. poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
13. przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
14. zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
15. kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
16. uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
17. zachęcanie do aktywności ruchowej,
18. nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia,
19. utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
20. zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
21. kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,


Grudzień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Nadchodzi zima
II. Świąteczne przygotowania
III. Wesołych świąt

1. Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania;
2. Uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp. − budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
4. Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia;
5. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia;
6. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek;
7. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd;
8. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
9. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
10. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej.


Listopad 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Nasza mała ojczyzna
II. Coraz zimniej

1. Wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
2. Kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej;
3. Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej;
4. Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski;
5. Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów właściwe;
6. Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
7. Ostrzeganie i zapamiętywanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla późnej jesieni (ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach);
8. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
9. Poznanie dźwięków o różnej wysokości,
10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
11. Rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,


Październik 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. Idzie jesień przez świat
II. Jesienna przyroda
III. Koszyk pani jesieni
IV. Skarby jesieni


1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
2. Wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
3. Kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
4. Poznanie zwyczajów i życia leśnych zwierząt;
5. Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
6. Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem
różnorodnych materiałów;
7. Rozpoznawanie darów jesieni, nazywanie owoców i warzyw oraz wielozmysłowe ich poznawanie;
8. Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin;
9. Rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
10. Rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
11. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie),
12. Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głoski i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;


Wrzesień 2023

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Tematy kompleksowe:
I. W przedszkolu
II. Jestem bezpieczny
III. Pomocna dłoń

 1. wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo,
 2. poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu,
 3. nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności,
 4. nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu,
 5. rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,
 6. poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak,
 7. wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych,
 8. rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek a, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,
 9. rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi,
 10. poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
 11. poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy.