Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa IV

Maj 2022

Tematy kompleksowe:

 1. „Książka mój przyjaciel”
 2. „Rodzina razem się trzyma”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

• wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, 
• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; 
• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.; 
• rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; 
• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji

Listopad 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Polska- mój kraj
 2. Jesteśmy pomysłowi

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • Stwarzanie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury,
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć związanych z tożsamością narodową,
 • Nauka hymnu oraz zwrócenie uwagi na prawidłową postawy podczas śpiewu,
 • Zapoznanie z wybranymi miejscami charakterystycznymi dla Polski,
 • Udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Niepodległości,
 • Kształtowanie postaw proeuropejskich,
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej,
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób,
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w,
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi,
 • Kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości,
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.,
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne),
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych , odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie,
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu.

Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w zdaniu); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;