Język angielski


W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego. Zajęcia prowadzi Pani Kinga Staroń.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki wg harmonogramu

W zakładkach zamieszczamy treści realizowane w poszczególnych grupach wiekowych w każdym miesiącu oraz tytuły piosenek, których mogą się Państwo uczyć razem z dziećmi.


ODDZIAŁ godziny i dni tygodnia
I Tęczowe Misie 9:30 - 10:30  poniedziałek
II Biedronki 10.00 - 10.30  środa
III Żabki 12:30 – 13.00 wtorek/czwartek
IV Króliczki 13:00 -13:30 wtorek/czwartek
V Rekiny  13:30 - 14:00 wtorek/czwartek
VI Wiewiórki 14.00 – 14.30 wtorek/czwartek

Cele ogólne:

 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja,
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się angielskim,
 • osłuchanie z angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością", przedstawienia w języku obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej ,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci,

Cele szczegółowe:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,


Sytuacje i funkcje komunikacyjne:

 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań,
 • przedstawianie swoich umiejętności,
 • opisywanie wyglądu osób,
 • przedstawianie swojej rodziny,
 • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt),
 • nazywanie zabawek, przyborów szkolnych,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie codziennych czynności,
 • nazywanie pomieszczeń w domu,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
 • nazywanie środków transportu
 • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów,
 • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych,

Materiał leksykalny:

 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • przybory szkolne,
 • wyposażenie sali,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pomieszczenia w domu,
 • sprzęty domowe,
 • umiejętności umysłowe i ruchowe,
 • stany emocjonalne i uczucia,
 • codzienne czynności,
 • dyscypliny sportowe,
 • pogoda,
 • transport,
 • liczby,

Metody:

 • pedagogika zabawy,
 • reagowania całym ciałem (TPR - Total Physical Response) : opiera się na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela,
 • komunikacyjna,
 • audiolingwlana (audiolingual method) główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem,
 • audiowizualna (audiovisual method) wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją,
 • aktywizująca, zadań stawianych dziecku
 • oglądowa: prezentacje multimedialne, filmy video, karty obrazkowe,
 • słowne: wierszyki, rymowanki, piosenki, pląsy,

Formy pracy:

 • grupowa
 • indywidualna
 • praca w parach i małych zespołach

 

Miesiąc: Temat: Sytuacje edukacyjne i założenia:
5,6 latki 3,4 latki
Wrzesień Introductory lessons: Hello everybody! - ustalenie zasad z dziećmi obowiązujących na zajęciach, spisanie kodeksu w języku angielskim

- przypomnienie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, goodbye,

- przypomnienie powitalnych rymowanek,

- przypomnienie piosenki powitalnej i pożegnalnej,

- What's your name? - powtórzenie słownictwa, utrwalanie przedstawiania się w języku angielskim: My name is....

- zabawy przy piosence: „What's your name?”

- zapoznanie dzieci z pacynką

- nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, goodbye,

- nauka piosenki „Make a circle”

- integrowanie dzieci, zachęcanie do zabawy w języku angielskim

- nauka zwrotów: sit down, stand up, clap your hands,

- zabawy słowno-muzyczno- ruchowe

- poznanie zwrotów: good job, well done,

Colours - przypomnienie kolorów: blue, red, white, black, brown, yellow, purple, orange, pink, green,

- zabawa przy piosence „I see sth blue”,

- przypomnienie zwrotów This is... What is this?

- samodzielne tworzenie przez dzieci pytań i odpowiedzi: What is this? This is brown itd.

- ćwiczenia rozpoznawania fałszywych zdań od prawdziwych

- nauka nazw kolorów: red, blue, yellow, green

- zabawy przy piosence „I see sth blue”

- wskazywanie przez dzieci w sali kolorów wymienionych przez nauczyciela,

- utrwalanie tańca do piosenki „Make a circle”,

- „Prawda czy fałsz” - dzieci klaszczą, kiedy nauczyciel poprawnie nazywa wskazany kolor,

Numbers - utrwalanie liczb 1-10

- nauka piosenki „Ten in the bed”

- zabawa z liczbami „How many?”

reagowanie na polecenia nauczyciela: „Give me two toys, give me five books, show me five fingers, itd.”

- rozpoznawanie poprawnego liczenia od błędnego

- zabawy w parach: przeliczanie palców kolegi,

- „More or less” - Zabawę tę polecam wykorzystać w grupie starszych dzieci, takich, które rozpoznają zapis graficzny liczby. Przed rozpoczęciem zabawy wprowadzamy pojęcia more and less. Zabawę rozpoczynamy od wyboru kartonika z daną cyfrą (dzieci nie widzą jaka cyfra znajduje się na kartoniku). Zadanie polega na odgadnięciu co to za cyfra. Nauczyciel naprowadza dzieci używając zwrotów more lub less. Dziecko, które odgadnie liczbę, wybiera kolejną i stara się naprowadzać pozostałe dzieci

- nauka rymowanki:

One, two who are you?

Three, four walk the door.
Five, six let’s make kicks.
Seven, eight don’t be late.
Nine and ten walk like a hen.
- zabawa w kole: „Ten” -Dzieci siedzą w kółku, każde dziecko po kolei odlicza po angielsku. Dziecko na które padnie „10” odpada. Wygrywa ten, kto zostanie do końca.

 

- nauka i zabawy do piosenki „How many?”

- nauka liczb 1-5,

- utrwalanie poleceń sit down, stand up, clap your hands,

- zabawy słowno- muzyczno-ruchowe do piosenki „Seven steps”

- śpiewanie piosenki na pożegnanie: „Goodbye song”

School supplise and toys - zapoznanie z nazwami nazw przyborów szkolnych: pen, pencil, notebook, crayons, school bag, backpack, eraser,

- zabawy w kole z kartami obrazkowymi: What is missing? What changed places?

- tworzenie przez dzieci zdań: What is this? This is a book itd.

- reagowanie na polecenia: Give me  a book itd.

- gra w domino obrazkowe – utrwalanie nazw przyborów szkolnych

- nauka i zabawy do piosenki: „School supplies song”

- zapoznanie z nazwami zabawek: teddy bear, doll, car, bricks,

- przeliczanie zabawek w języku angielskim,

- zabawa rozwijająca spostrzegawczość „What is missing”

- nauka piosenki: „Walking, walking”

- utrwalanie zwrotów: sit down, stand up, clap your hands,

- nauka zwrotu: stomp your feet, jump

- zabawy słowno-muzyczno-ruchowe

październik Autumn - nauka  słów związanych z jesienią: acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog

- utrwalanie słów w zabawach z piosenką „All the leaves are falling down”

- zabawy słowne i muzyczno-ruchowe

- utrwalanie zwrotów: This is... What is this? Show me...?

- nauka zwrotu: take the....

- Zabawa „Is this a...? Nauczyciel przygotowuje ilustracje przedstawiające obrazki związane z jesienią i losuje jedną z nich, nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dzieci muszą zrozumieć nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację, np.: Nauczyciel wylosował szalik – Is it a scarf? YES, Nauczyciel wylosował coat – Is it a coat? NO, it’s a  leaf.

- zabawy muzyczno – ruchowe do piosenki „All the leaves are falling down”

- utrwalanie nazw kolorów na liściach

- wprowadzenie nowych nazw kolorów: brown, pink, orange,

- wskazywanie liści w kolorze wskazanym przez nauczyciela,

- przeliczanie liści do piosenki „One little finger”

- zabawa: What is missing?

- zabawy muzyczno-ruchowe

Weather - przypomnienie słów związanych z pogodą: sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot, snowing, stormy,

- zabawa pantomimiczna: What is the weather?

- przypomnienie piosenki „How's the weather?”

- tworzenie zdan przez dzieci: It's windy today, It's sunny today itd.

- ćwiczenia w tworzeniu pytania: How's the weather today?

- nauka i zabawa do piosenki: „What's the weather like today?”

- zabawy słowno – muzyczno - ruchowe

- nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, snowing, rainy, hot, cold

- zabawa orientacyjno-porządkowa „Hot and cold”

- zabawa z kartami obrazkowymi: „Hot or cold?” - nauczyciel wskazuje obrazki np. gorącej zupy, bałwana oraz zadaje pytanie? „Hot or cold?” Dzieci odpowiadają.

- nauka piosenki: „How's the weather?”

- reagowanie na polecenia: jump, stomp your feet, sit down itd.”

Halloween - przypomnienie słów związanych z Halloween: scarecrow, pumpkins, candy, trick or treat, monster, mummy, ghost itd.

- zabawy do piosenki: „Five little monsters jumping on the bed”,

- nauka piosenki „Scarecrow” - wykonywanie poleceń z piosenki: touch the ground, reach the sky itp.

- prezentacja multimediala na temat tradycji obchodzenia Halloween w innych krajach.

- „Where is the ghost?” - Chowamy w sali postać duszka, dzieci kolejno szukają naprowadzane przez pozostałych słowami warm- cold (odpowiednik zabawy ciepło- zimno).

- „Whoooooooo am I?”- Jedno dziecko siada w środku koła, nauczyciel wyznacza ducha, którego zadaniem jest powiedzenie ‚Whooooo am I?’ – tak jak duch. Dziecko siedzące w środku zgaduje kto jest duszkiem.

- „Pajęczyna” - Zabawa utrwalająca wprowadzane słownictwo. Dzieci siedzą w kole i rzucają kolejno do siebie kulkę włóczki (przed rzutem przytrzymują końcówkę). Aby podać kulkę następnemu dziecku trzeba odpowiedzieć co przedstawia ilustracja wskazana przez nauczyciela. Dzieci z czasem zauważą, iż powstała ogromna pajęcza sieć.

 

- zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – prezentacja multimedialna

- nauka słów związanych z Halloween: pumpkin, monster, candy, princess itp.

- oglądanie video do piosenki „Five little monsters”

- zabawy muzyczno – ruchowe

- zabawy do piosenki „Monsters stomp around the house”

listopad Transport - powtórzenie słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship,

- nauka piosenki: „The wheels on the bus”

- zabawy słowne i ruchowo – muzyczne do piosenki

- zabawa „What’s in the picture nr 3?

- odpowiadanie na pytania: What is yellow? The bus is yellow itp.

- zabawy do piosenki „Riding on my bike”

- nauka piosenki „Transportation song” The singing Walrus

- zabawa „Yes or no” - na dywanie jest linia, po jednej stronie umieszczamy napis YES po drugiej NO. Nauczyciel pokazuje dzieciom rysunek i pyta „Is this a train?”. Jeżeli na obrazku znajduje się pociąg dzieci przeskakują na stronę z napisem YES.

- zabawa ruchowa Trains – nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: pociąg ciężarowy – cargo train i pociąg expresowy – express train Nauczyciel wystukuje na bębenku rytm. Przy rytmie powolnym, spokojnym porusza się pociąg towarowy. Przy dźwiękach szybkich porusza się pociąg ekspresowy.

-Zabawa „Is this a...? Nauczyciel przygotowuje ilustracje przedstawiające pojazdy i losuje jedną z nich, nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dzieci muszą zrozumieć nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację, np.: Nauczyciel wylosował samochód – Is it a car? YES, Nauczyciel wylosował pociąg – Is it a car? NO, it’s a train.

- zabawa orientacyjno-porządkowa: „Simom says” - utrwalanie zwrotów: sit down, stomp your feet itp.

- nauka nazw związanych z transportem: bus, car, bike, boat,

- zabawa do piosenki „Riding on my bike”

- zabawa „Yes or no” - na dywanie jest linia, po jednej stronie umieszczamy napis YES po drugiej NO. Nauczyciel pokazuje dzieciom rysunek i pyta „Is this a train?”. Jeżeli na obrazku znajduje się pociąg dzieci przeskakują na stronę z napisem YES.

- zabawa ruchowa Trains – nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: pociąg ciężarowy – cargo train i pociąg expresowy – express train Nauczyciel wystukuje na bębenku rytm. Przy rytmie powolnym, spokojnym porusza się pociąg towarowy. Przy dźwiękach szybkich porusza się pociąg ekspresowy.

- zabawa „Is this a...? Nauczyciel przygotowuje ilustracje przedstawiające pojazdy i losuje jedną z nich, nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dzieci muszą zrozumieć nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację, np.: Nauczyciel wylosował samochód – Is it a car? YES, Nauczyciel wylosował pociąg – Is it a car? NO, it’s a train.

Emotions  - nauka wyrażania emocji w języku angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry -

- nauka piosenki „If you happy and you know it”

- nazywanie emocji: She’s angry, He’s happy i odpowiadanie przez dzieci na pytanie: How do you feel today?

- nauka piosenki „Feelings and emotions song for kids”

- zabawy pantomimiczne

- zabawa z lizakami : Dla każdego dziecka przygotowujemy „lizaki” przedstawiające różne miny. Nauczyciel zwraca się do dzieci z poleceniem: Make a happy face…wszystkie dzieci wyszukują odpowiednią buzię i przykładają ją do swojej twarzy

- Wyścigi: Dzieci ustawiają się w dwóch drużynach. Przed każdą grupą leżą karty obrazkowe przedstawiające różne emocje. Nauczyciel wydaje polecenie, którą kartę należy przynieść. Punkt zdobywa ten zespół, który jako pierwszy przyniesie odpowiednią kartę. Na zakończenie sumujemy punkty i wyłaniamy zwycięzcę.

- zabawa słuchowa :”What did I say?” Jedno dziecko stoi w dużej odległości od nauczyciela np. na drugim końcu sali. Nauczyciel bardzo cicho wypowiada słowa związane z emocjami np. sad. Dziecko musi powtórzyć jakie słowo powiedział nauczyciel.

- nauka piosenki „If you happy and you know it” z pokazywaniem

- zabawy do piosenki „If you happy, clap your hands”

- nazywanie emocji przedstawionych na obrazkach: sad, happy, angry, hungry,

- zabawy do piosenki „Riding on my bike”

- zabawa z lizakami : Dla każdego dziecka przygotowujemy „lizaki” przedstawiające różne miny. Nauczyciel zwraca się do dzieci z poleceniem: Make a happy face…wszystkie dzieci wyszukują odpowiednią buzię i przykładają ją do swojej twarzy

- Wyścigi: Dzieci ustawiają się w dwóch drużynach. Przed każdą grupą leżą karty obrazkowe przedstawiające różne emocje. Nauczyciel wydaje polecenie, którą kartę należy przynieść. Punkt zdobywa ten zespół, który jako pierwszy przyniesie odpowiednią kartę. Na zakończenie sumujemy punkty i wyłaniamy zwycięzcę.

Body parts - przypomnienie części ciała: head, nose, belly itp.

- zabawa „Change your place”

- zabawa w parach „Show me your ears”

- dorysowywanie brakujących części ciała i nazywanie ich

- nauka zwrotów: shake, wave, touch your...

- zabawa z kartami obrazkowymi „Go to...”- np.: Go to the head.

- zabawa z kartami „Big or small?” dzieci wskazują części ciała wymienione przez nauczyciela: Show me big head, show me small arms itd.

- zabawa z piórkiem „Where is the feather?” - dzieci dobierają się w pary. Każda para otrzymuje piórko. Jedno z dzieci zamyka oczy, a drugie dotyka piórkiem po określonej części ciała. Dziecko musi odpowiedzieć w języku angielskim, gdzie czuje dotyk.

- odśpiewanie piosenki: Goodbye song”

- nauka cześci ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes

- nauka piosenek “Head and shoulders”

- zabawa „Change your place” – dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde z nich otrzymało kartę z poznaną częścią ciała. Nauczyciel wypowiada dwie nazwy, a dzieci, które trzymają odpowiednie karty zamieniają się miejscami

- śpiewanie piosenki „One little finger” z pokazywaniem części ciała w parach

Revision - utrwalenie piosenek i słownictwa z całego miesiąca. - utrwalenie piosenek i słownictwa z całego miesiąca
grudzień Family -Zamiana miejsc- Rozkładamy na dywanie karty przedstawiające członków rodziny. Wszyscy zamykają oczy a nauczyciel zmienia miejsca kart. Dzieci muszą zgadnąć jakie karty zmieniły miejsca.

- Pociąg - Ustawiamy się w pociąg. Rozkładamy flashcards w różnych miejscach sali . Włączamy muzykę. Gdy muzyka przestanie grać, nauczyciel wypowiada słowa, a zadaniem dzieci jest dotarcie do odpowiedniej karty (stacji).

 

- nauka słów związanych z członkami rodziny: mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, baby - nauka piosenki „Finger family” - utrwalenie nowego słownictwa w zabawie rytmiczno – słownej: rytmiczne nazywanie członków rodziny lub wyklaskiwanie słów

- zabawy przy piosence „Three bears” -

Father bear is very fat - pokazujemy pękaty brzuszek

Mother bear is very slim - krcimy bioderkami
Little bear is co cute - robimy “słodką minę”
What a happy family – klaszczemy
Podczas odliczania podskakujemy

 

Toys - Stciky fingers -Każde dziecko chwyta jeden palec nauczyciela, następnie każdy po kolei mówi „Let’s play with….”. Dzieci podają nazwy zabawek tak długo aż nauczyciel powie „YES”! Na ten sygnał dzieci uciekają a nauczyciel łapie jedną osobę

- Butelka - Rozkładamy w kole obrazki przedstawiające wprowadzone zabawki. Na środku koła kładziemy butelkę. Dzieci kolejno kręcą butelką i podają nazwę zabawki przy której zatrzymała się szyjka butelki

- utrwalenie zwrotów: this is... give me... show me...

- nauka nazw zabawek: blocks, puzzles, kite, paintbox, ball,

- rymowanka – masażyk -

Round and round the garden, like a Teddy Bear.
(wykonujemy koła na dłoni dziecka)

One step, two step
(wykonujemy “kroki” palcami na dłoni dziecka)

Tickle you under there!
(łaskoczemy dziecko)

- nauka piosenki „My Teddy Bear” z pokazywaniem – utrwalenie części ciała

Christmas vocabulary - nauka słów związanych ze świetami Bożego Narodzenia: Christmas tree, angel, star, Santa Claus,

- zabawy ruchowe i gry statyczne w kole

- nauka piosenki „What do you want for Christmas”

- zabawy do pisosenki:

•                     train- naśladujemy jazdę pociągiem

•                     rocket- uderzamy rekami no uda, najpierw powoli, później coraz szybciej

•                     robot- poruszamy się jak roboty

•                     Teddy bear- naśladujemy misia zgodnie ze słowami piosenki

•                     boll- podskakujemy

•                     jo, jo- obracamy się dookoła

•                     bike- kładziemy się na plecach i robimy rowerek

•                     jumping rope- naśladujemy skoki na skakance

- utrwalenie zwrotów :This is....”

- Zajęcia na tablicy interaktywnej – Christmas Time!

- nauka piosenki :We wish you a merry Christmas”

- nauka słów związanych ze świetami Bożego Narodzenia: Christmas tree, angel, star, Santa Claus,

- zabawy ruchowe i gry statyczne w kole

- nauka piosenki „What do you want for Christmas” Grudzień

•                  train- naśladujemy jazdę pociągiem

•                     rocket- uderzamy rekami no uda, najpierw powoli, później coraz szybciej

•                     robot- poruszamy się jak roboty

•                     Teddy bear- naśladujemy misia zgodnie ze słowami piosenki

•                     boll- podskakujemy

•                     jo, jo- obracamy się dookoła

•                     bike- kładziemy się na plecach i robimy rowerek

•                     jumping rope- naśladujemy skoki na skakance

 

Revision - powtórzenie piosenek i słownictwa z całego miesiąca

- zabawy taneczne i ruchowe do muzyki

- powtórzenie piosenek i słownictwa z całego miesiąca

- zabawy taneczne i ruchowe do muzyki

Styczeń Winter vocabulary - nauka słów związanych z zimą: winter, snow, snowflake, snowman, ski, sledge, snowball,

- zabawa do pisoenki „We all go together”
Frosty weather,
Snowy weather,
When the wind blows
We all go together.

-Do you want to make a snowman? - utrwalanie  części ciała. Przygotowujemy elementy, z których powstanie nasz bałwan. Dzieci kolejno umieszczają na tułowiu ręce, nogi, głowę i elementy twarzy. Poszczególne elementy mogą być dobrowolnie wybierane przez dzieci, jednak należy podać ich angielską nazwę, bądź wymieniamy dany element po angielsku, zaś dzieci muszą odszukać go wśród pozostałych i umieścić w odpowiednim miejscu.
- Lest,s build an igloo - Przygotowujemy większa liczbę plastikowych bądź papierowych kubeczków. Dzieci kolejno losują karteczki z cyframi i starają się zbudować igloo kolejno dokładając tyle kubeczków ile wskazuje cyferka na karteczce. W grupie młodszych dzieci wykorzystujemy kostkę do gry

- nauka słów związanych z zimą: winter, snow, snowflake, snowman, ski, sledge, snowball,

- zabawa do pisoenki „We all go together”
Frosty weather,
Snowy weather,
When the wind blows
We all go together.

- Do you want to make a snowman? - utrwalanie  części ciała. Przygotowujemy elementy, z których powstanie nasz bałwan. Dzieci kolejno umieszczają na tułowiu ręce, nogi, głowę i elementy twarzy. Poszczególne elementy mogą być dobrowolnie wybierane przez dzieci, jednak należy podać ich angielską nazwę, bądź wymieniamy dany element po angielsku, zaś dzieci muszą odszukać go wśród pozostałych i umieścić w odpowiednim miejscu
- Lest,s build an igloo - Przygotowujemy większa liczbę plastikowych bądź papierowych kubeczków. Dzieci kolejno losują karteczki z cyframi i starają się zbudować igloo kolejno dokładając tyle kubeczków ile wskazuje cyferka na karteczce. W grupie młodszych dzieci wykorzystujemy kostkę do gry

Fun and games - zadania na tablicy interaktywnej

BINGO - Każde dziecko lub para dzieci otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. owoce. Nauczyciel odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany obrazek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”

- Teleskop - Przygotowujemy kartonik takiej samej wielkości jak nasze flashcards z wyciętym kółkiem. Po przyłożeniu kartonika do danej karty dziecko będzie widziało zaledwie fragment obrazka. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu co ukryło się na obrazku pod kartonikiem
-Butelka - Rozkładamy karty przedstawiające wprowadzone słownictwo w kole. Na środku kładziemy butelkę. Wszystkie dzieci kręcą kolejno butelką i mówią po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.
- „Błyskanie” obrazkami - pokazujemy dzieciom obrazka na zaledwie 1-2 s. Po tym krótkim czasie dzieci muszą odgadnąć co widziały na obrazku
- zabawy do piosenki „Hide and seek”

Luty Opposites and shapes - nauka słów związanych z przeciwieństwami: big-small, fast-slow,

- zabawy do piosenki „Open shut them”

- Zaśpiewanie piosenki „The shapes songs” na tablecie. Pokaz i ząśpiewanie piosenki wspólnie z dziećmi. Wyszukiwanie w sali figur w trakcie trwania piosenki.

-Koło fortuny- kręcenie wskazówką mówienie przez każde dziecko po kolei na jakiej figurze zatrzymała się wskazówka. Przypomnienie kolorów .

-rozdanie dzieciom kolorowych figur,zaśpiewanie piosenki „The shapes song,W trakcie trwania piosenki odszukiwanie przez w kilku osobowych grupach figur ,które trzymają w ręce.

-Magiczna kostka - rzucanie przez dzieci kostką i mówienie,jak nazywa się figura,która została wylosowana.

-zabawa z chustą animacyjną-dzieci dostają emblematy czterech figur i wieszają je na szyi ,na polecenia:-poszczególne figury wchodzą pod chustę,obiegają chustę dookoła,dotykają wybranych kolorów.

- Plakaty -zamalowywanie farbami konturów poszczególnych figur. Praca zbiorowa.

 

- nauka słów związanych z przeciwieństwami : big-small, fast-slow,

- zabawy do piosenki „Open-shut them”

- zabawa z chustą animacyjną-dzieci dostają emblematy czterech figur i wieszają je na szyi ,na polecenia:-poszczególne figury wchodzą pod chustę,obiegają chustę dookoła,dotykają wybranych kolorów

 

Animals and their body - nauka słów dotyczących zwierząt oraz ich części ciała

- zabawy i gry statyczne utrwalające nowe słowa

- nauka piosenka „walking in the jungle”

- odgrywanie piosenki “let’s go to the zoo”

- Mr Crocodile - Dzieci ustawiają się w kolejce na brzegu dywanu. Dywan pełni funkcję rzeki w której znajduje się Mr. Crocodile – nauczyciel. Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki przedstawiające poznane zwierzęta. Każda osoba ma za zadanie podać nazwę prezentowanego zwierzątka i poprosić o krokodyla o zgodę na przejście przez rzekę słowami: Mr. Crocodile, can I go? Gdy nauczyciel odpowie „Yes, you can.” dziecko jak najszybciej przechodzi przez rzekę, by nie złapał go krokodyl.
- Kalambury- Jedno dziecko losuje kartkę z narysowanym zwierzęciem. Ruchem musi przedstawić to zwierzę. Pozostali odgaduję o jakie zwierzę chodzi. W grupie starszych dzieci możemy zadawać zagadki graficzne. Jedno dziecko rysuje- pozostali zgadują.
- Znajdź zwierzę -Dzieci poruszają się po Sali przy muzyce, kiedy muzyka ucichnie nauczyciel podaje nazwę zwierzęcia do którego dzieci muszą jak najszybciej podbiec.
-Król zwierząt. - Jedno dziecko zostaje Królem Zwierząt. Pozostałe otrzymują kartoniki z numerami i rysunkami zwierząt. Na hasło dzieci rozbiegają się po sali i chowają się. Król wywołuje jakiś numer. Wywołane dziecko odzywa się głosem zwierzęcia, którego rysunek dostało. Król musi odgadnąć, co to za zwierzę. Jeżeli król zgadnie – dziecko wychodzi z kryjówki i zostaje królem, jeśli nie, król woła nowy numer.
Głowa węża -Jedno dziecko jest wężem (możemy przygotować opaskę z podobizną węza) i prowadzi korowód. Wybrane dziecko wymyśla krok taneczny a pozostali go naśladują. Kolejno przekazujemy opaskę różnym dzieciom, tak aby każdy miał okazję coś zaprezentować.
Wyścigi -Ustawiamy dzieci w dwie drużyny. Przed każdą drużyną ustawiamy zestaw obrazków przedstawiających różne zwierzęta. Nauczyciel wymawia nazwę zwierzęcia a dzieci kolejno podbiegają do zestawu obrazków swojej drużyny. Punkt zdobywa to dziecko, które jako pierwsze wskaże poprawnie właściwy obrazek.
-Sleeping Elephant -Jedno dziecko zostaje słoniątkiem, które śpi na środku sali, zaś pozostałe dzieci rozbrykanymi małpkami. Kiedy słoń zasypia, małpki mają za zadanie podkradać się do niego tak, aby go nie obudzić. Jeżeli osoba będąca słoniem coś usłyszy wskazuje palcem w kierunku skąd pochodził szelest. Wskazane dziecko musi cofnąć się na linię startu.
- utrwalanie zwrotów: What is this? Give me a... show me... take a card, put it down itp.

 

- zapoznanie z nazwami zwierząt: dog, cat, mouse, cow, pig, fish,

- zabawa pamięciowa: „What is missing?”

- znajdź zwierzę -Dzieci poruszają się po Sali przy muzyce, kiedy muzyka ucichnie nauczyciel podaje nazwę zwierzęcia do którego dzieci muszą jak najszybciej podbiec.

- zabawy i gry statyczne utrwalające nowe słowa

- zabawa przy piosence „Walking in the jungle”

- nauka zwrotów: What is this? This is a...

House and furniture - nauka słów związanych z pomieszczeniami w domu oraz ze sprzętami domowymi: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, wardrobe, bed, table, chair,

- zabawa utrwalająca słowa „Chinese whispers” - nauka piosenki: Wind the bobbin up

- Zabawa utrwalająca słownictwo – Sticky fingers

- Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

- nauka słów związanych z pomieszczeniami w domu oraz ze sprzętami domowymi: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, wardrobe, bed, table, chair,

- zabawa utrwalająca słowa „Chinese whispers”

- nauka piosenki: Wind the bobbin up

- nauka piosenki „Clap your hands”

- śpiewanie piosenki: „Walking walking”

Fun and games - Zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny

- zabawy w kole, powtórzenie piosenek

- Zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny

- zabawy w kole, powtórzenie piosenek

Marzec Actions - nauka słów związanych z czynnościami: walk,

wash, climb, swim, hop, roll, stretch,

- nauka piosenki „Around a circle” - zabawy ruchowe

- Mirorrs – dzieci stoją w parach, jedna osoba z pary pokazuje jakiś ruch, druga nazywa go i naśladuje.

- zabawa orientacyjno-porządkowa „Simon says”

-nauka słów związanych z czynnościami: walk, jump, climb, swim, hop, roll

- nauka piosenki „Around a circle” - zabawy ruchowe

- zabawa orientacyjno-porządkowa „Simon says”

Farm animals -    nauka słów dotyczących wiejskich zwierząt: duck, pig, cat, dog, horse, cow - nauka piosenki: Old McDonald had a farm - zabawa kalambury - zabawa “Find the pairs”
- słuchanie opowiadania w języku angielskim „On the farm”
Spring vocabulary - nauka słów związanych z wiosną: grass, sun, bird, flowers, wind, umbrella, mist, warms, bees, butterflys
- Kalambury -Pokazujemy jednemu dziecku obrazek ze zwierzątkiem. Dziecko zachowuje się jak dane zwierzę lub wydaje charakterystyczny odgłos. Grupa musi zgadnąć jakim jest ono zwierzątkiem.
- Król zwierząt -Jedno dziecko jest Królem Zwierząt. Pozostałe otrzymują kartoniki z numerami i rysunkami zwierząt. Dzieci rozbiegają się po sali i chowają. Król wywołuje jakiś numer. Wywołane dziecko odzywa się głosem zwierzęcia, którego rysunek dostało. Król musi odgadnąć, co to za zwierzę. Jeżeli król odgadnie, następuje zamiana.
- Simon says- Nauczyciel zwraca się do dzieci z przykładowym z poleceniem: Simon says…you are cats…a dzieci naśladują koty.
- Zabawa w kotka i myszkę z rymowanką- Wszystkie dzieci siedzą w kole. Wybieramy jedno dziecko , które będzie kotem. Kot spaceruje po kole, pozostali mówią rymowankę lub śpiewają (popularna melodia, którą można wyszukać w Internecie). Kiedy dzieci skończą śpiewać kot wskazuje jedno dziecko, które musi go złapać (robi jedno okrążenie i siada na miejsce wskazanego dziecka).
Naughty kitty cat,
You are very fat,
You have butter on your whiskers,
Naughty kitty cat.
- nauka słów związanych z wiosną: flowers, sun, butterfly, flower

- zabawy przy piosence „Farm animals song”, „Bingo dog”

- Simon says- Nauczyciel zwraca się do dzieci z przykładowym z poleceniem: Simon says…you are cats…a dzieci naśladują koty
- zabawa utrwalająca słownictwo: What is missing?
- zabawa YES or NO
- zabawa do piosenki „Hide and seek”
- rozwiązywanie zagadek dźwiękowych – dzieci podają nazwy zwierząt w języku angielskim
- oglądanie filmu animowanego w języku angielskim Peppa and Spring.

Revision - Zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny

- zabawy w kole, powtórzenie piosenek

- Zabawy i gry utrwalające materiał leksykalny

- zabawy w kole, powtórzenie piosenek

Kwiecień Jobs - nauka słów związanych z zawodami: policeman, nurse, firefigher, farmer, doctor, waiter, teacher
- oglądanie animowanego filmu dotyczącego zawodów - kalambury – JOBS- gra utrwalająca słownictwo: BINGO- burza mózgów – When I grow up I want to be a.....- zajęcia z tablicą interaktywną o zawodach
- nauka słów związanych z zawodami: policeman, nurse, firefigher, farmer, doctor, waiter, teacher
- oglądanie animowanego filmu dotyczącego zawodów - kalambury – JOBS- gra utrwalająca słownictwo: BINGO- zajęcia z tablicą interaktywną o zawodach
Sports - nauka słów związanych ze sportem: football, basketball, riding a bike, swimming, running itp.
- nauka piosenki “We all fall down” - zabawa kalambury
- nauka i zabawa do piosenki „What do you like to do?”- Zadawanie pytań: Can you swim? Yes I can, No, I can't- Zabawy do piosenki „Can you?”- ‘Magic eyes’ - karty obrazkowe są przymocowane do tablicy w rzędzie. Nauczyciel prosi jedno dziecko o nazwanie sportów w języku angielskim. Następnie zabiera jedną kartę i znowu prosi o wymienienie wszystkich nazw sportów, bez wyjątku. Po skończonym zadaniu, wszystkie karty są ponownie zawieszone na tablicy.- I can – I can't – nauczyciel nakleja na podlogę taśmę. Po jednej stronie umieszcza napis I can, I can't. Zadaje pytanie. Can you swim? Jeśli jakieś dziecko potrafi pływać staje po stronie z napisem I can.
- nauka słów związanych ze sportem: football, basketball, riding a bike

- zabawa do piosenki „We all fall down”

- zabawa w kole z kartami obrazkowymi 'Changed places”

- zabawa utrwalająca ruch i sport: „Simon says”

- ‘Magic eyes’ - karty obrazkowe są przymocowane do tablicy w rzędzie. Nauczyciel prosi jedno dziecko o nazwanie sportów w języku angielskim. Następnie zabiera jedną kartę i znowu prosi o wymienienie wszystkich nazw sportów, bez wyjątku. Po skończonym zadaniu, wszystkie karty są ponownie zawieszone na tablicy.

Fun and games - gry i zabawy jezykowe zachecające dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajeciach - gry i zabawy jezykowe zachecające dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajeciach
Maj Insects and nature - nauka słów związanych z wiosennymi owadami i przyrodą: fly, bee, butterfly, dragonfly, ladybird, flowers, tree, lake, sea

- zabawa „Find the pairs” - oglądanie animowanego filmu i dyskusja

- nauka piosenki „5 little flowers”

- Jumping game - Przyklejamy na tablicy bądź ścianie karteczki przedstawiające wprowadzone słownictwo. Warunek jest taki aby karteczki były przyklejone dosyć wysoko, tak aby dzieci mogły zdjąć karteczkę dopiero poprzez podskoczenie. Dla utrudnienia przyklejamy ilustracje coraz wyżej. Kiedy dziecku uda się zdobyć karteczkę głośno mówi co na niej się znajduje.

 

- nauka słów związanych z wiosennymi owadami i przyrodą: fly, bee, butterfly, dragonfly, ladybird, flowers,

- zabawa „Find the pairs” - oglądanie animowanego filmu i dyskusja

-Happy caterpillar -Jedno dziecko jest głową gąsienicy (możemy przygotować opaskę z podobizną gąsienicy) i prowadzi korowód. Wybrane dziecko wymyśla krok taneczny a pozostali go naśladują. Kolejno przekazujemy opaskę różnym dzieciom, tak aby każdy miał okazję coś zaprezentować.

- Koło z ilustracjami - Rozkładamy ilustracje w kole. Dzieci maszerują w rytm dowolnej melodii dookoła obrazków. W momencie kiedy muzyka przestanie grać każdy kolejno głośno mówi co znajduje się na ilustracji przy której aktualnie się znajduje.

 

Family - przypomnienie słów związanych z rodziną; - opisywanie fotografii rodzinnej

- zabawy przy piosenkach: Finger family, Baby shark

- próby występy na Dzień Mamy i Taty, nauka piosenek i wierszyków

- przypomnienie słów związanych z rodziną; - opisywanie fotografii rodzinnej

- zabawy przy piosenkach: Finger family, Baby shark

- próby występu na Dzień Mamy i Taty, nauka wierszyków i piosenek,

Mothers' Day - wprowadzenie słów: flowers, kiss, hug, gift, heart - słuchanie i nauka piosenki “Skidamarink”

- zabawy muzyczno-ruchowe w kole

- występ z okazji Dnia Mamy

- wprowadzenie słów: flowers, kiss, hug, gift, heart

- słuchanie i nauka piosenki “Skidamarink” - zabawy muzyczno-ruchowe w kole

- utrwalanie piosenek na Dzień Mamy

Picnic  time - nauka słów związanych z żywnością, którą można zabrać na picnic: apples, cheese sandwitch, water, biscuits, orange juice,

- zabawy przy piosence: Dee-do-damm

- utrwalanie zwrotów: Do you like...? Yes, I do. No, I don't

-Apple tree - Dwoje dzieci tworzy tunel (mostek) nad głowami dzieci. Pozostali maszerują w kole trzymając się za ręce i przechodzą pod mostkiem. Na ostatnie słowa piosenki dzieci tworzące tunel opuszczają ręce. Złapane dziecko odchodzi na bok. Poniżej tekst i melodia rymowanki.

Apple tree, apple tree
Will the apples fall on me
I don’t mind, I won’t shout
If the apples knock me out!

- Vegetables-basket - Nauczyciel kładzie na podłodze hula hop a dzieci trzymają w ręce warzywa lub owoce. Włączamy muzykę, dzieci tańczą, biegają po sali. Kiedy nauczyciel wycisza muzykę i podaje nazwę jednego z warzyw, dzieci które trzymają dane warzywo lub owoc w ręce muszą wejść do obręczy, zabawa trwa dopóki wszystkie warzywa i owoce nie będą choć jeden raz w „koszyku”.
- If you like … -Dzieci siedzą w kole, nauczyciel wymienia nazwy warzyw (owoców). Wszystkie dzieci, które lubią wymienione warzywo (owoc) zamieniają się miejscami.

-Sałatka owocowa -Nauczyciel nadaje dzieciom nazwy 4 owoców, np. apple, banana, itd. Na hasło apple czy banana dzieci zamieniają się szybko miejscami. Na hasło „fruit salad” miejscami zamieniają się wszyscy.

- Fruit or Vegetable? -Na dywanie leżą dwie obręcze, jedna jest oznaczona jako owoce, a druga jako warzywa. Dzieci losują obrazek, podają jego nazwę, mówią czy to owoc czy warzywo, kładąc go w odpowiedniej obręczy.

- Hot potato -Zabawa przypominającą doskonale wszystkim znaną zabawę „Piłka parzy”. Dzieci podają sobie piłkę z ręki do ręki, nauczyciel cały czas szybko mówi słowa „hot potato”. Kiedy nauczyciel przestaje mówić, dziecko przy którym zatrzymała się piłka odpada z gry.

- Where is the plum? -Podczas tej zabawy potrzebna będzie śliwka (lub inny owoc tej wielkości) i trzy kubeczki. Ukrywamy pod jednym kubkiem owoc i bardzo szybko zamieniamy ustawienia kubeczków. Wybrane dziecko musi zgadnąć, pod którym kubkiem znajduje się śliwka.

-What is missing? -Inna wersja dobrze znanej zabawy. Przygotowujemy obrazki warzyw lub owoców. Wszystkie powtarzamy z dziećmi, następnie mieszamy obrazki zmieniając kolejność ich ułożenia i przykrywamy je materiałem lub kocykiem. Dzieci zamykają oczy, a nauczyciel wyciąga jeden obrazek. Zadanie dzieci polega na wskazaniu brakującego obrazka po zdjęciu kocyka.

 

- nauka słów związanych z żywnością, którą można zabrać na picnic: apples, cheese sandwitch, water, biscuits, orange juice,

- zabawy przy piosence: Dee-do-damm

- zabawy przy piosence: Do you like pudding?

- nauka piosenki „Yummy in my tummy”

- nauka rymowanki:
Apple tree, apple tree
Will the apples fall on me
I don’t mind, I won’t shout
If the apples knock me out!
-
Hot potato -Zabawa przypominającą doskonale wszystkim znaną zabawę „Piłka parzy”. Dzieci podają sobie piłkę z ręki do ręki, nauczyciel cały czas szybko mówi słowa „hot potato”. Kiedy nauczyciel przestaje mówić, dziecko przy którym zatrzymała się piłka odpada z gry.

- Where is the plum? -Podczas tej zabawy potrzebna będzie śliwka (lub inny owoc tej wielkości) i trzy kubeczki. Ukrywamy pod jednym kubkiem owoc i bardzo szybko zamieniamy ustawienia kubeczków. Wybrane dziecko musi zgadnąć, pod którym kubkiem znajduje się śliwka.

- If you like … -Dzieci siedzą w kole, nauczyciel wymienia nazwy warzyw (owoców). Wszystkie dzieci, które lubią wymienione warzywo (owoc) zamieniają się miejscami.

Czerwiec Summer clothes - nauka słów związanych z letnimi ubraniami: hat, sunglasses, shorts, skirt, T-shirt, sandals - - projektowanie ubranka dla misia i nazywanie części ubrań

- zabawa „which one is missing”

- utrwalanie słownictwa piosenką „Put on you shoes”

- nauka słów związanych z letnimi ubraniami: hat, sunglasses, shorts, skirt, T-shirt, sandals - - projektowanie ubranka dla misia i nazywanie części ubrań

- zabawa „which one is missing”

- utrwalanie słownictwa piosenką „Put on you shoes”

Activities - nauka słów związanych z czynnościami, które wykonuje sie podczas wakacyjnego wypoczynku: swimming, playing, riding a bike, reading

- zabawa kalambury

- odpowiadanie na pytanie „what do you like to do?

- nauka piosenki „What do you like to do?”

- nauka słów związanych z czynnościami, które wykonuje sie podczas wakacyjnego wypoczynku: swimming, playing, riding a bike, reading

- zabawa kalambury

- odpowiadanie na pytanie „what do you like to do?

- zabawy do piosenki „What do you like to do?”

- Kalambury – jedno dziecko pokazuje czynność, drugie pokazuje kartę z tą czynnością

Holidays - wprowadzenie słów związanych z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

- zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

- zajęcia języka angielskiego w ogrodzie przedszkolnym

- wprowadzenie słów związanych z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

- zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

- zajęcia języka angielskiego w ogrodzie przedszkolnym

Revision - powtórzenie materiału leksykalnego - powtórzenie piosenek , zabawy, gry na zakończenie roku - powtórzenie materiału leksykalnego - powtórzenie piosenek , zabawy, gry na zakończenie roku