Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa VI

Październik 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas
 2. Bezpieczeństwo na co dzień
 3. Przygotowania do zimy zwierząt – „Dzieciaki ratują zwierzaki”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań.
 • Różnicowanie pojęć prawa, lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie.
 • Zapoznawanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew.
 • Poznanie dzieci ze sposobem obliczania wieku drzewa.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych oraz szacunku do otaczającej nas przyrody oraz rozbudzenie poczucia więzi z przyrodą.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno w przyrodzie oraz na dziełach sztuki.
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy, poruszania się po ulicy, chodniku. 
 • Poznanie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych.
 • Poznanie sposobu przetwarzania oraz przechowywania żywności  na zimę.
 • Poznanie siedlisk zwierząt oraz sposobów ich ochrony, sposobu pomocy owadom na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania i porównywaniu liczebności zbiorów.
 • Poznanie zwyczajów zwierząt przed nadchodzącą zimą.
 • Poszerzenie wiedzy o zwierzętach leśnych.
 • Wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia fizyczne.
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Wprowadzenie liter: m, M, l, L, t, T, i, I kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, budowanie modelu wyrazu.


Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. W zdrowym ciele jesienny ogród
 3. Solidarni w budowaniu pokoju – czyli troska wspólne dobro

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poznanie nowego kodeksu przedszkolaka
 • Przypomnienie i poszerzenie wiedzy o jesiennych warzywach i owocach oraz ich wpływie na organizm
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wykonywania zadań słuchania i przestrzegania zasad.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z nazwami innych państw i miast.  
 • Doskonalenie pamięci spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozróżnianie i używanie określeń odległości i miary.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania według określonej cechy. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Poznanie wybranych polskich miast i kontynentów.
 • Poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i trosce o siebie nawzajem.
 • Poszerzanie pola widzenia, przygotowanie do nauki czytania
 • Poznanie dzieci z literą O, o.