Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa III

Maj 2022

 • poznanie wartości „mądrość”;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi;
 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy;
 • poznanie wyglądu rożnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych;
 • ‘nauka formułowania pytań;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez rożne zabawy;
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • nabywanie wiadomości dotyczących książek;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki;
 • zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki;
 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie);
 • poznanie roli i wartości rodziny; 
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach;
 • ukazanie znaczenia bycia w rodzinie;
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • poznanie nazw wybranych kwiatów;
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej;

Kwiecień 2022

 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych w naszym oraz w innych krajach,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • poznanie znaczenia tradycji,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę, 
 • poznanie budowy jajka,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupach, 
 • przypomnienie pojęcia ekologii i segregacji,
 • doskonalenie umiejętności segregacji,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za planetę,
 • poznanie znaczenia wody w życiu człowieka, 
 • uświadomienie istoty stanu wody dla życia i zdrowia, 
 • zapoznanie dzieci z pracami ogrodowymi.

Luty 2022

-poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości;

– nabywanie umiejętności formułowania wniosków,

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie;

– poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu; 

-rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia;

-propagowanie zdrowego stylu życia;

-poznanie rożnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule;

– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni; 

-doskonalenie umiejętności przeliczania;

– stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych;

-poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania;

– zachęcanie do dbania o własne zdrowie;

-poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy;

-uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie;

-kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia;

– uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą;

-poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”; 

-rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych;

– zachęcanie do aktywności ruchowej;

Styczeń 2022

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku; rozwijanie umiejętności aktorskich; 
 • poznanie nazw dni tygodnia; 
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie; rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej; rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki; wdrażanie do reagowania na polecenia
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch,
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 •  kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny; zacieśnianie więzi rodzinnych
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 •  stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; 
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności; doskonalenie sprawności manualnych; kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek

Grudzień 2021

 1. TEMAT KOMPLEKSOWY:  CORAZ ZIMNIEJ
 2. TEMAT KOMPLEKSOWY : ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

-poznanie nowej wartości „cierpliwość”;

– rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym;

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru; 

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;

-wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw;

– poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy; 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;

– zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom;

– poznanie wyglądu rożnych płatków śniegowych;

– kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego podejmowania decyzji;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę;

– nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji

– poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie rożnych przykładów;

– pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych;

– wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia;

– poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego;

– rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej;

– ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia;

Listopad 2021

Tematy kompleksowe

1.Nasza mała ojczyzna

2.Mój dom- Polska


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych;
 • poznanie różnych rodzajów domów;
 • poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci;
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście;
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • porównywanie wielkości budynków;
 • posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”;
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania;
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości;
 • poznanie dźwięków różnych instrumentów;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • doskonalenie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie;
 • zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi;
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu;
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu;
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej;
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń;
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce;
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej;
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga);
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu;
 • nauka piosenki fragmentami metodą ze słuchu;
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny;
 • poznanie wyglądu godła Polski;
 • zapoznanie z hymnem Polski; rozwijanie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej;
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej, rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu

Październik 2021

Tematy kompleksowe

1. Jestem bezpieczny

2. Jesienna przygoda – dbam o planetę

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości.
 • Kształtowanie pojęcia „odwaga”, rozwijanie komunikatywnej funkcji języka.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań.
 • Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych.
 • Rozwijanie umiejętności poznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw.
 • Poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły.
 • Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na druga stronę ulicy.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego.
 • Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak).
 • Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112.
 • Poznanie wyglądu cyfr 1 i 2.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów i niedźwiedzi.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ekologii.
 • Zachęcanie dzieci do dbania o środowisko.
 • Promowanie ekologicznego stylu życia.
 • Rozwijanie świadomości dzieci na temat odpowiedniego zachowania w lesie.
 • Poszerzanie doświadczeń językowych dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe

1. Wracamy do przedszkola i wspominamy wakacje.

2. Idzie jesień przez świat. 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół;
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej;
 • budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy;
 • poznanie wartości „przyjaźni”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie;
 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych;
 • kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie;
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu;
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności’
 • poznanie roli pracowników przedszkola;
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie wartości „pracowitości”;
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia;
 • zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;
 • ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody;
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3;
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń;