Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa III

Październik 2021

Tematy kompleksowe

1. Jestem bezpieczny

2. Jesienna przygoda – dbam o planetę

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości.
 • Kształtowanie pojęcia „odwaga”, rozwijanie komunikatywnej funkcji języka.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań.
 • Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych.
 • Rozwijanie umiejętności poznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw.
 • Poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły.
 • Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na druga stronę ulicy.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego.
 • Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak).
 • Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112.
 • Poznanie wyglądu cyfr 1 i 2.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów i niedźwiedzi.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ekologii.
 • Zachęcanie dzieci do dbania o środowisko.
 • Promowanie ekologicznego stylu życia.
 • Rozwijanie świadomości dzieci na temat odpowiedniego zachowania w lesie.
 • Poszerzanie doświadczeń językowych dzieci w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe

1. Wracamy do przedszkola i wspominamy wakacje.

2. Idzie jesień przez świat. 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół;
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej;
 • budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy;
 • poznanie wartości „przyjaźni”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie;
 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych;
 • kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie;
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu;
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności’
 • poznanie roli pracowników przedszkola;
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie wartości „pracowitości”;
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia;
 • zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;
 • ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody;
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3;
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń;