Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa II

Styczeń

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

● kształtowanie umiejętności planowania; usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci; doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby

● rozwijanie wyobraźni dzieci; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej

●utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech; rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie; doskonalenie umiejętności manualnych

●poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy; zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu, utrwalanie nazw dni tygodnia.

●kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych; rozwijanie umiejętności samoobsługowych; integracja grupy; kształtowanie umiejętności rzutu oburącz

●poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc); budowanie wiadomości na temat nocy; dostrzeganie rytmu dzień – noc

●zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód; wdrażanie do wypowiadania się na podany temat; rozwijanie zdolności manualnych

●poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków), kształtowanie pozytywnych cech charakteru; uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla dziadków, nauka piosenek i wierszy z okazji święta dziadków. 

●kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych; motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną

●wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej

●rozwijanie u dzieci sprawności manualnych; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka i babci ; radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana, kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla dziadków

●rozwijanie zainteresowań literackich poprzez opowiadania i bajki ,,Postanowienie” P. Wilczyński, Muzyka zegara A. Karcz, Słońce M. Szeląg, Noc J. Jabłoński, G. Kasdepke „Co to jest savoir-vivre?”, „O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi” M. Szeląg

●poznanie nowych potraw, samodzielnie wykonywanych podczas warsztatów kulinarnych.

Grudzień

  

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • Poznanie wyglądów różnych płatków śniegowych,
 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 • Poszerzenie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
 • Poznanie wybranych kolęd “Gore gwiazda” oraz “Świeć, gwiazdeczko, świeć”
 • Wzbogacenie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • Wdrażanie współpracy podczas wykonywania zadań,
 • Poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 • Prowadzenie doświadczeń badających cechy wody,
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach z całego świata,
 • Wdrażanie do współpracy podczas wykonywania zadań,
 • Zwrócenie uwagi na różnice dotyczące wyglądu, wiary itp.
 • Poznanie pojęcia tolerancja, akceptacja na podstawie bajki “Brzydkie kaczątko” H.CH. Amdersena,
 • Poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 • Poznanie nowych potraw, samodzielnie wykonywanych podczas warsztatów kulinarnych,

Listopad

Tematy kompleksowe:

1.  Nasza Mała Ojczyzna
2.  Jesteśmy kreatywni

Ważne wydarzenia w grupie:

5.11.2021 – Dzień Postaci z Bajek – czytanie bajek w bajkowych strojach, gry i zabawy bajkowe. 

19.11.2021 – Międzynarodowy dzień Praw Dziecka

25.11.2021 – Dzień Pluszowego Misia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; budowanie poczucia tożsamości narodowej; zachęcanie do szanowania odmienności innych.
 • Poznanie różnych rodzajów domów; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.
 • Poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów; rozwijanie umiejętności matematycznych; porównywanie wielkości budynków; posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”
 • Poznanie wartości „kreatywności”; rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie zainteresowań literackich poprzez twórczość A.A. Milne ,,Kubuś Puchatek”, G. Lipińskiej „Dzień Niepodległości” ,”Legenda o Warsie i Sawie”- prezentacja legendy wg W. Chotomskiej, „Miasto” U. Kamińskiej, ,,Dżok. Legenda o psiej wierności” B. Gawryluk, „Paw co ogon miał z przyjaźni” Pan Poeta,   „Zapraszamy kreatywność” M. Szeląg
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości w ramach projektu MMB (szacunek, wolność, kreatywność)

Październik

Tematy kompleksowe:

1. Jesień

2. Jestem EKO

3. Zajęcia kulinarne

Ważne wydarzenia w grupie:

 • Spotkanie z Borsukiem,
 • Święto Dyni (31.10)

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozumienie na czym jest makulatura, jak powstaje papier oraz dlaczego warto segregować śmieci,

Wrzesień 2021

Tematy kompleksowe

 1. Wakacyjne wspomnienia
 2. Poznajemy naszą nową salę

Ważne wydarzenia w grupie

15.09 – Międzynarodowy Dzień Kropki
28.09 – Światowy Dzień Jabłka

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy poprzez zabawy ruchowe w parach oraz w kole.
 • Utrwalanie zasad dobrego zachowania w grupie oraz poszanowania względem siebie.
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych- przeliczanie, segregowanie, układanie rytmów według wzoru.
 • Motywowanie do samodzielnych doświadczeń oraz działań (tablica tygodniowych zadań według planu daltońskiego).
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego- wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, odtwarzanie rytmów, śpiewanie piosenek oraz rymowanek „Nie chcę cię” „Mam serduszko przyjacielskie” sł M. Szeląg.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany przez nauczyciela temat np. „Moje wspomnienia z wakacji”, „Przyjaciel kto to taki?”, odpowiadanie na pytania do tekstu np. wiersza „Naprawimy misia” Czesław Janczarski.
 • Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości.