Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Marzec 2021 r.

Tematy kompleksowe oraz zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze
 1.Nadchodzi wiosna
wprowadzenie pojęcia duma z pracy rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym; doskonalenie umiejętności czytania i liczenia; rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych,
•wprowadzenie liter c, C; kształtowanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; uświadamianie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowania witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia,
•wprowadzenie cyfry 8; rozwijanie myślenia operacyjnego u dzieci; uświadamianie znaczenia ptaków dla człowieka,
•nauka piosenki „Drzewo mieszkanie”; rozwijanie umiejętności realizacji podanego rytmu; kształtowanie umiejętności wyraźnego i melodyjnego śpiewu; dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku,
•wprowadzenie pojęcia peleryna; kształtowanie sprawności manualnej w zakresie ruchów precyzyjnych; rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.
2.Wiosna tuż- tuż
•poznanie zawodu rolnika; podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym; rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności,
•poznanie liter j, J; kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności czytania; uświadamianie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci,
•zapoznanie ze znakiem minus; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych; uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie,
•kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności; rozwijanie umiejętności improwizacji do utworów muzycznych; uwrażliwianie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia,
•wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie; kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji; rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin.
3.Święta, Święta, biją dzwony
•wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania itp. z pokolenia na pokolenie; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom,
•poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz czytania; kształtowanie myślenia operacyjnego dzieci; rozbudzanie zainteresowania najbliższym regionem, jego przeszłością, tradycjami,
• wprowadzenie owalu, rozpoznawanie i podawanie nazwy kształtu, budowanie pojęcia; rozwijanie intuicji geometrycznych podczas konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia; zachęcanie do współpracy i współdziałania,
•wprowadzenie piosenki „Święta Wielkanocne”, pamięciowe opanowanie tekstu; kształcenie umiejętności wyraźnego śpiewu umiarkowanym głosem; uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowań do świąt,
•zapoznanie ze sposobem wykonania kartki świątecznej; kształtowanie umiejętności redagowania życzeń; rozbudzanie ciekawości poznawczej podczas obserwacji doświadczeń i uczestniczenia w nich.
4.Wielkanoc
•wprowadzenie pojęcia palma; poznanie tradycji święcenia palm wielkanocnych; doskonalenie umiejętności pracy w zespołach; uświadamianie roli i znaczenia tradycji,
•wprowadzenie pojęć pisanki, kraszanki; kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; rozwijanie umiejętności czytania; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą,
•rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu; kształtowanie myślenia operacyjnego; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą; uświadamianie symboliki koszyka wielkanocnego i jego roli w tradycji,
•wprowadzanie pojęć określających cechy: lukrowana, kajmakowy, faszerowane; kształcenie umiejętności tworzenia wyrażeń poprawnych gramatycznie; wprowadzanie atmosfery radości; zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny, grupy przedszkolnej itp.
•wprowadzenie liter w, W, rozwijanie umiejętności czytania; zapoznanie z tradycją śmigusa-dyngusa; kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej; kształtowanie umiejętności dokonywania oceny; uświadamianie, że nie wszyscy akceptują niektóre tradycyjne zachowania; kształtowanie postawy zrozumienia.


Luty 2021r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 • wprowadzenie dzieci w wirtualny świat oraz zapoznanie z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii;
 • poznanie i rozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego korzystania z dostępnych sprzętów elektronicznych;
 • wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia sieć internetowa, plik, folder, Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek;
 • wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy; rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Mroźne marzenie”, „Kosmiczna wyprawa”, zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat artysty malarza i jego twórczości na przykładzie sylwetki i twórczości Vincenta van Gogha.

Styczeń 2021r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Grudzień 2020r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro.
 • zapoznanie ze specyfiką zawodu górnika oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw towarzyszących w pracy w kopalni.
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS.
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta”
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu; czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;

Listopad 2020

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
• poznanie nazwy kraju, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna;
• doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania); utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości;
• rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom;
• zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, fachowym nazewnictwem części garderoby, wzbogacanie słownika biernego; poznanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych, kształtowanie tożsamości lokalnej;
• poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”, kształtowanie szacunku do własnego państwa, kształtowanie postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju;
• poznanie polskich symboli narodowych (godło, hymn, flaga), kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego;
• zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości; kształtowanie miłości i szacunku do symboli narodowych;
• rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania na dany temat;
• poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, pracy burmistrza, obejrzenie siedziby władz miejskich;
• kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
• zapoznanie z literami d, D, e, E, u, U; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
• rozwijanie umiejętności matematycznych –  kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze; wprowadzenie cyfry 3 jako symbolu liczby, wprowadzenie znaku matematycznego =;  dodawanie i odejmowanie na konkretach;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS.


Październik 2020 r.

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • poznawanie etapów powstawania chleba dziś i dawniej oraz zapoznanie z zawodami uczestniczącymi w procesie produkcji i dystrybucji (piekarza, sprzedawca itp.);
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat artysty malarza i jego twórczości na przykładzie sylwetki i twórczości Vincenta van Gogha,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS.

Wrzesień 2020 r.

 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 •  rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i;
 • różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie;
 •  nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły;
 • wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu;
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi;
 • uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu lub szkole;
 • poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu);
 • utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny; uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym.