Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Listopad 2020

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
• poznanie nazwy kraju, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna;
• doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania); utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości;
• rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom;
• zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, fachowym nazewnictwem części garderoby, wzbogacanie słownika biernego; poznanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych, kształtowanie tożsamości lokalnej;
• poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”, kształtowanie szacunku do własnego państwa, kształtowanie postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju;
• poznanie polskich symboli narodowych (godło, hymn, flaga), kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego;
• zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości; kształtowanie miłości i szacunku do symboli narodowych;
• rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania na dany temat;
• poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, pracy burmistrza, obejrzenie siedziby władz miejskich;
• kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
• zapoznanie z literami d, D, e, E, u, U; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
• rozwijanie umiejętności matematycznych –  kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze; wprowadzenie cyfry 3 jako symbolu liczby, wprowadzenie znaku matematycznego =;  dodawanie i odejmowanie na konkretach;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS.


Październik 2020 r.

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • poznawanie etapów powstawania chleba dziś i dawniej oraz zapoznanie z zawodami uczestniczącymi w procesie produkcji i dystrybucji (piekarza, sprzedawca itp.);
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat artysty malarza i jego twórczości na przykładzie sylwetki i twórczości Vincenta van Gogha,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS.

Wrzesień 2020 r.

 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 •  rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i;
 • różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie;
 •  nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły;
 • wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu;
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi;
 • uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu lub szkole;
 • poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu);
 • utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny; uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym.