Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa III


Zamierzenia na miesiąc czerwiec 2021

Temat: Lato- czas zabawy

 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania;
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły
 • poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody
 • poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji; rozwijanie kreatywności;
 • rozwijanie empatii i wrażliwości
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów;
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie motoryki małej;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 •  poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja

Zamierzenia na miesiąc maj 2021

Temat: Majowe rowerowanie

 • kształtowanie nawyków rozważnego i odpowiedzialnego korzystania z roweru w ruchu drogowym,
 • zachęcenie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka
 • pokonanie strachu przed próbą ratowania życia, nauka udzielania pierwszej pomocy; uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia; rozwijanie zdolności posługiwania się prostymi przyrządami medycznymi
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego i właściwego zachowania w ruchu drogowym, poznanie ciekawych miejsc na terenie Mokotowa

Temat: Ja i moi bliscy

 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków;
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i rozmawiania o nich;
 • poznanie roli rodziców w życiu dziecka;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo- -słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi;
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie
 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci;
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 2021

Temat: Polska- moja ojczyzna.

 • zna swój adres zamieszkania i wie, w jakich sytuacjach może go komuś podać
 • zna symbole narodowe, zabytki warszawskie
 • rozróżnia różne typy budynków
 • doskonali umiejętności liczenia i przeliczania
 • wymienia symbole narodowe, rozróżnia je

Temat: Rodzina.

 • wie, że rodzina jest ogromną wartością 
 • szanuje rodzinę, naród własny oraz inne, identyfikuje się z własnym krajem
 • odczuwa przynależność do rodziny, kraju
 • formułuje samodzielnie zdania i wypowiada się na określony temat

Zamierzenia na miesiąc marzec 2021

Temat: Jak zima zamienia się w wiosnę?

 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach.
 • Obserwacja pierwszych zwiastunów wiosny i poznanie okresu przejściowego między porami roku – przedwiośnia.
 • Omówienie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną: nazywanie kwiatów i ptaków powracających do kraju, obserwacja pogody.
 • Określanie warunków potrzebnych do wzrostu rośliny, próby wyhodowania szczypiorku i owsa. Rozpoznawanie roślin w przedszkolnym ogródku,
  poprzez zakładanie kąciku przyrody hodowli.
 • Poszerzanie zainteresowania otaczająca przyrodą poprzez obserwacje zmian w najbliższej okolicy, prace w ogrodzie przedszkolnym.
 • Dostosowanie ubioru do zmieniających się warunków pogodowych,
 • Naśladowanie ruchem słyszanego tekstu, inscenizacje utworów literackich.
 • Rozróżnianie dźwięków charakterystycznych dla wiosny,
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez wycinanie, zwijanie papieru, rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez samodzielne wyrażanie siebie w
  pracach plastycznych,
 • Rozumienie następstwa pór roku z zabawy wykorzystaniem Ozobotów,
 • Układanie obrazka na podstawie wzoru graficznego na macie do kodowania,
 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie ich według jednej cechy, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3, stosowanie określeń:
  obok, daleko, blisko.

Temat: Idzie do nas zając – to chyba Wielkanoc!

 • Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych- malowanie jajek, koszyczek wielkanocny, tradycyjne ciasta, baranek wielkanocny, zajączek wielkanocny, palma wielkanocna, Śmigus Dyngus.
 • Prezentacja różnych sposobów ozdabiania jajek (pisanka, kraszanka).
 • Wykonanie ozdób wielkanocnych z masy solnej
 • Klasyfikowanie przedmiotów według różnych cech.
 • Wprowadzenie metody CMC- (Children Massagigng Children – Dzieci Masują Dzieci) relaksacja i wyciszenie grupy

Zamierzenia na miesiąc luty 2021

 • Zapoznanie z najbardziej znanymi baśniami oraz ich bohaterami;
 • Analiza zachowań postaci z bajek, szukanie wzorców i odnośników do własnego życia;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania oraz wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • Ćwiczenia w posługiwaniu się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa czynnego;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni;
 • Zachęcanie do wykorzystywania różnego rodzaju materiałów plastyczno-technicznych;
 • Zabawa w teatr – wdrażanie do występów przed publicznością, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem;
 • Zapoznanie z tradycjami obchodów karnawału na całym Świecie,
 • Zwrócenie uwagi na konieczność świadomego posługiwania się sprzętem multimedialnym oraz korzystaniem z Internetu.

Zamierzenia na miesiąc styczeń 2021

 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych zwierząt, które potrzebują pomocy w zimie;
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i określenie sposobów niesienia pomocy;
 • Zapoznanie z trudnościami spotykającymi bezdomne i dzikie zwierzęta;
 • Dokonywanie podziału na ptaki odlatujące i pozostające zimą w Polsce;
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem pokarmów wykorzystywanych przy dokarmianiu ptaków;
 • Zapoznanie z wybranymi czynnościami wykonywanymi przez leśnika zimą;
 • Kształtowanie szacunku do tradycji i rodzinnych zwyczajów;
 • Rozbudzenie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny, poszerzenie wiedzy na ich temat;
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;
 • Zachęcanie do stosowanie określeń: długi, krótki, najkrótszy, najdłuższy itp.;
 • Stworzenie okazji do muzykowania z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych (metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss).

Zamierzenia na miesiąc grudzień 2020

 • Integracja wszystkich dzieci, przestrzeganie zasad i wzajemna pomoc
 • Uważne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela
 • Przestrzeganie zasad korzystania z zabawek i dbania o nie
 • Respektowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków, używania zwrotów grzecznościowych
 • Otwieranie oczu i uszu na wszystko co dzieje się w przyrodzie zimą
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – ptaki: nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, słuchanie kolęd

Zamierzenia na miesiąc listopad 2020

 • stwarzanie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury;
 • zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć związanych z tożsamością narodową;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ojczystego kraju;
 • nauka hymnu oraz zwrócenie uwagi na prawidłową postawy podczas śpiewu;
 • zapoznanie z wybranymi miejscami charakterystycznymi dla Polski;
 • udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Niepodległości;
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat żywiołu ognia i jego znaczenia dla człowieka;
 • uświadomienie przedszkolakom pozytywnych i negatyw­nych skutków działania ognia;
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podsta­wie obserwacji i wcześniejszych doświadczeń;
 • zapoznanie dzieci z zawodem strażaka i budowanie zaufa­nia do osób wykonujących ten zawód;
 • przekazanie informacji na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w wypadku wybuchu pożaru;
 • zapoznanie przedszkolaków z numerami telefonów alarmo­wych do służb ratunkowych;
 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i in­nych w trakcie zabaw;
 • wdrażanie dzieci do dokonywania oceny postępowania bo­haterów utworów literackich;
 • zachęcanie do współpracy w zespole podczas zabaw i sytuacji zadaniowych.

Tematy kompleksowe:

 1. W kraju Orła Białego.
 2. Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się…

Zamierzenia na miesiąc październik 2020

 • wybieranie odpowiedniego ubrania stosownie do panującej pogody
 • rozwijanie świadomości o konieczności dbania o własne zdrowie
 • ćwiczenia w sprawnym i samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu
 • ćwiczenia w przewracaniu ubrań na odpowiednią stronę
 • doskonalenie umiejętności przeliczania do 4 i więcej
 • założenie hodowli  – sadzenie cebulek, prowadzenie opieki nad hodowlą, zbieranie plonów i degustacja w czasie posiłków
 • wymyślanie ciekawych sposobów spędzania czasu w deszczowe dni
 • spacery w pobliżu przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zbieranie materiału przyrodniczego podczas spacerów i wykorzystanie zbiorów w zadaniach plastycznych
 • zabawy matematyczne i rytmiczne z wykorzystaniem kasztanów

Zamierzenia na miesiąc wrzesień 2020

 • poznanie kącików zabaw i przypomnienie imion oraz integrowanie grupy. Ustalenie kodeksu grupy, wdrażanie do jego stosowania
 • Poznanie najbliższego otoczenia przedszkola,
 • poszerza wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny,
 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, zachęcanie do słuchania wypowiedzi innych
 • rozwijane umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów  w zakresie 4
 • zachęcanie do zabaw zespołowych, wdrażanie do zgodnej, cichej zabawy, słuchania siebie nawzajem, stosowania form grzecznościowych
 • zapoznanie ze znakami drogowymi, rozumienie znaczenia znaków drogowych, jako symbolicznego przekazu informacji oraz zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę
 • zapoznanie z numerami alarmowymi, omówienie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat owoców i warzyw krajowych, różnicowanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw krajowych
 • wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania – zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw
 • rozwijanie zmysłu smaku i dotyku