Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa III


Zamierzenia na miesiąc styczeń 2021

 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych zwierząt, które potrzebują pomocy w zimie;
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i określenie sposobów niesienia pomocy;
 • Zapoznanie z trudnościami spotykającymi bezdomne i dzikie zwierzęta;
 • Dokonywanie podziału na ptaki odlatujące i pozostające zimą w Polsce;
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem pokarmów wykorzystywanych przy dokarmianiu ptaków;
 • Zapoznanie z wybranymi czynnościami wykonywanymi przez leśnika zimą;
 • Kształtowanie szacunku do tradycji i rodzinnych zwyczajów;
 • Rozbudzenie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny, poszerzenie wiedzy na ich temat;
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;
 • Zachęcanie do stosowanie określeń: długi, krótki, najkrótszy, najdłuższy itp.;
 • Stworzenie okazji do muzykowania z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych (metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss).

Zamierzenia na miesiąc grudzień 2020

 • Integracja wszystkich dzieci, przestrzeganie zasad i wzajemna pomoc
 • Uważne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela
 • Przestrzeganie zasad korzystania z zabawek i dbania o nie
 • Respektowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków, używania zwrotów grzecznościowych
 • Otwieranie oczu i uszu na wszystko co dzieje się w przyrodzie zimą
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – ptaki: nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, słuchanie kolęd

Zamierzenia na miesiąc listopad 2020

 • stwarzanie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury;
 • zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć związanych z tożsamością narodową;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ojczystego kraju;
 • nauka hymnu oraz zwrócenie uwagi na prawidłową postawy podczas śpiewu;
 • zapoznanie z wybranymi miejscami charakterystycznymi dla Polski;
 • udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Niepodległości;
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat żywiołu ognia i jego znaczenia dla człowieka;
 • uświadomienie przedszkolakom pozytywnych i negatyw­nych skutków działania ognia;
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podsta­wie obserwacji i wcześniejszych doświadczeń;
 • zapoznanie dzieci z zawodem strażaka i budowanie zaufa­nia do osób wykonujących ten zawód;
 • przekazanie informacji na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w wypadku wybuchu pożaru;
 • zapoznanie przedszkolaków z numerami telefonów alarmo­wych do służb ratunkowych;
 • wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i in­nych w trakcie zabaw;
 • wdrażanie dzieci do dokonywania oceny postępowania bo­haterów utworów literackich;
 • zachęcanie do współpracy w zespole podczas zabaw i sytuacji zadaniowych.

Tematy kompleksowe:

 1. W kraju Orła Białego.
 2. Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się…

Zamierzenia na miesiąc październik 2020

 • wybieranie odpowiedniego ubrania stosownie do panującej pogody
 • rozwijanie świadomości o konieczności dbania o własne zdrowie
 • ćwiczenia w sprawnym i samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu
 • ćwiczenia w przewracaniu ubrań na odpowiednią stronę
 • doskonalenie umiejętności przeliczania do 4 i więcej
 • założenie hodowli  – sadzenie cebulek, prowadzenie opieki nad hodowlą, zbieranie plonów i degustacja w czasie posiłków
 • wymyślanie ciekawych sposobów spędzania czasu w deszczowe dni
 • spacery w pobliżu przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zbieranie materiału przyrodniczego podczas spacerów i wykorzystanie zbiorów w zadaniach plastycznych
 • zabawy matematyczne i rytmiczne z wykorzystaniem kasztanów

Zamierzenia na miesiąc wrzesień 2020

 • poznanie kącików zabaw i przypomnienie imion oraz integrowanie grupy. Ustalenie kodeksu grupy, wdrażanie do jego stosowania
 • Poznanie najbliższego otoczenia przedszkola,
 • poszerza wiedzę na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny,
 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, zachęcanie do słuchania wypowiedzi innych
 • rozwijane umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów  w zakresie 4
 • zachęcanie do zabaw zespołowych, wdrażanie do zgodnej, cichej zabawy, słuchania siebie nawzajem, stosowania form grzecznościowych
 • zapoznanie ze znakami drogowymi, rozumienie znaczenia znaków drogowych, jako symbolicznego przekazu informacji oraz zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę
 • zapoznanie z numerami alarmowymi, omówienie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat owoców i warzyw krajowych, różnicowanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw krajowych
 • wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania – zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw
 • rozwijanie zmysłu smaku i dotyku