Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa IV

Marzec 2021 r.

 1. Projekt edukacyjny „Człowiek” – kontynuacja projektu
 • Tworzenie graficznej mapy myśli, gromadzenie materiałów projektowych w Lapbooku, poznanie zasady tworzenia Lapbooka, doskonalenie umiejętności składania papieru.
 • oglądanie filmów edukacyjnych (Nauka. To lubię, Empik, Było sobie życie) poszerzających wiedzę na temat układu kostnego, pokarmowego, krwionośnego człowieka.
 • Zabawy z literami – utrwalanie graficznego zapisu swojego imienia, zabawy ćwiczące rozpoznawanie zapisu imion innych dzieci.
 • Kraina liter C/D wg Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak – zabawy literami
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu

2. Marcowa pogoda

3. Wiosna coraz bliżej

Luty 2021 r.

 • Projekt edukacyjny „Człowiek” – tworzenie mapy myśli, wybór zagadnień, tworzenie kącika projektowego
 • Tworzenie graficznej mapy myśli, gromadzenie materiałów projektowych w Lapbooku, poznanie zasady tworzenia Lapbooka, doskonalenie umiejętności składania papieru.
 • utrwalanie stron ciała, ćwiczenia ruchowe z przekraczaniem środka symetrii, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Poszerzenie wiedzy ma temat odbierania świata poprzez zmysły
 • Zabawy z literami – utrwalanie graficznego zapisu swojego imienia, zabawy ćwiczące rozpoznawanie zapisu imion innych dzieci.
 • Kraina liter A/B/ wg Odimiennej Metody Nauki Czytania I. Majchrzak – zabawy literami
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu

Styczeń 2021 r.

 • Wprowadzenie pojęcia: szacunek wobec starszych
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności; poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych; rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa),
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Grudzień 2020 r.

 1. Wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca, cierpliwość
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 3. Doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 4. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych KDS
 5. Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 6. Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 7. Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 8. Rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu
 1. Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 2. Poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,
 3. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy,  uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 4. Wzmacnianie odporności psychicznej, poczucia własnej wartości poprzez wystąpienia na forum grupy, przed kamerą.

Listopad 2020 r.

 • wprowadzenie pojęć: wolność, miłość do ojczyzny, pomysłowość; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej, polskie symbole narodowe (godło, flaga, hymn), rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • Przyjaźń – projekt Magiczna moc baśni
 • W świecie barw, tworzenie, odkrywanie i modyfikowanie barwnych plam, nakładanie warstw farby, stemplowanie, obrysowywanie, wycinanie (realizacja programu Wielka sztuka przedszkolnego zucha)

Październik 2020 r.

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych; zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • Wdrażanie do współdziałania w zespole, kształtowanie umiejętności sprawnego liczenia, wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł, rozwijanie sprawności emocjonalnej podczas gier zespołowych
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.; zabawy ruchowe przeciwdziałające płaskostopiu
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych; rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków),
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat artysty malarza i jego twórczości na przykładzie sylwetki i twórczości Vincenta van Gogha, (realizacja programu Wielka sztuka przedszkolnego zucha)
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu (Kącik Dobrego Startu);
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • Kodeks Dobrego Zachowania – rozwijanie poczucia szacunku do innych (projekt  Magiczna moc baśni)

Wrzesień 2020 r.

 1. Poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 2. Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 3. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 4. Podejmowanie prób wystąpienia przed grupą, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 5. Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 6. TUSIK – trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych – Słowa medale, czekanie na swoją kolej.