Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
Oddział II

Marzec 2021r.

Temat: Mali odkrywcy- projekt mleko

 • Poznanie rodzaje mleka
 • Rozumienie znaczenia hodowli zwierząt;
 • Zapoznanie z pracą rolnika;
 • Odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych;
 • Rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych ;
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

Temat: Tajemnice świata – projekt mleko

 • Nazywanie produktów mlecznych;
 • Utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
 • Przeliczanie elementów;
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • Utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
 • Zapoznanie i wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
 • Wdrażanie do odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
 • Poznanie etapów przygotowania masła;

Temat: Nadchodzi wiosna/Wielkanoc

 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze; przyporządkowanie jeden do jednego; rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
 •  wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana); naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody; nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;

Temat: Tolerancja, sprawiedliwość, uczciwość

 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Rozmowa na temat tolerancji, sprawiedliwości i uczciwości na podstawie : Pinokia, Nowych szat cesarza, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci oraz Psiej Tolerancji.
 • Zapoznanie z bajką „Pszczółka maja” i wartościami w niej zawartymi
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Luty 2021 r..

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach; poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki; przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie ; wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy; rozwijanie poczucia przynależności do grupy; stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • kształtowanie inwencji twórczej
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt; nauka unikania zagrożeń;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku; tworzenie przestrzennych kompozycji;
 • Cele projektu „Magiczna moc bajek”:
  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  •  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  •  Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych. •
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  •  Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  •  Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
  • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
  • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
Styczeń 2021r.

Grudzień 2020 r.

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku; rozwijanie umiejętności aktorskich;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie; rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej; rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki; wdrażanie do reagowania na polecenia
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch,
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 •  kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny; zacieśnianie więzi rodzinnych
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 •  stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności; doskonalenie sprawności manualnych; kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • Cele projektu „Magiczna moc bajek”:
  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  •  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  •  Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych. •
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  •  Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  •  Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
  • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
  • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Poznanie oznak zimy, umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Utrwalenie nazw części ciała
 • Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd oraz piosenek z repertuaru dziecięcego umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • Przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych
 • Utrwalanie podstawowych kolorów; usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)

Listopad 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 •  Rozpoznanie symboli narodowych
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość i dostrzeganie podobieństw i różnic
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim
 • Rozpoznanie sygnału świetlnego, rozróżnianie jego kolorystyki
 • Poznanie pracy policjanta i strażaka
 • Rozpoznanie kształtów takich jak: koło, trójkąt, kwadrat

Październik 2020 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 •  Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców- sadem.
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
 • Obserwacja zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pór roku.
 • Zwrócenie uwagi na różnorodność kształtów i kolorów liści .
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
 • Bliższe poznanie mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

  TEMATY KOMPLEKSOWE
 1. Owoce i warzywa
 2. Jesień w parku i lesie
 3. Przygotowania do zimy

Wrzesień 2020 r.

 •  Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.