Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa I

Marzec 2021 r.

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu – przedwiośnie
 2. Witaj Wiosno!
 3. Radosna Wielkanoc -przygotowania do świąt
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia: deszcz, wiatr, słońce, śnieg; poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia; uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia; poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą, wprowadzenie  pojęć: unosić się i opadać.
 • Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie znaczenia symboli graficznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg – utrwalanie symboli oraz zjawisk poprzez zadania na macie do kodowania.
 • Poznanie różnych roślin cebulkowych; zakładanie zielonego ogródka w sali poznanie etapów sadzenia cebuli; dostrzeganie różnicy między sianiem, a sadzeniem.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na zmiany związane z porą roku – wiosną.
 • Podejmowania prób rozpoznawania i nazwa ptaków: skowronek, bociana, jaskółka; Podejmowania prób rozpoznawania odgłosów tych ptaków, po ich głosie;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów dwusylabowych.  
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny; wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami;
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie na dużych powierzchni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo przy posługiwaniu się narzędziami (pędzle, nożyczki, pastele, kredki itp.).
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych; zapoznanie z charakterystycznymi tradycjami związanymi z Wielkanocą.
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim m. in.” Pan Poeta” , Marzec” wiersz J. Kulmowej, „Jak zadbać o siebie wiosną? wiersz  D. Niemiec,  ,,Wędrówka kropelki” opowiadanie T. Kruczka, „Kotki marcowe” wiersz J. Kulmowej, A. Galica „Bajeczka Wielkanocna”, „Obudziły się pisanki” D. Gellner, „Zajączki malują jajka” historyjka obrazkowa
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (odwaga). Zapoznanie z postacią literacką Koziołka Matołka.

Ważne wydarzenia w grupie:

 • 18 marca – Urodziny w grupie
 • 22 marca – Powitanie Wiosny

Luty 2021 r.

 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu; rozumienie pojęcia karnawał, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami; rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Poznanie fizycznych właściwości węgla poprzez zabawy badawcze rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają; skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków
 • Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów; ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Rozwijanie zainteresowań literackich  poprzez twórczość M. Przewożniak, H. Zdzitowiecka, A. Rzyżko-Jamrozik, J. Tuwim, C.Collodi.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (solidarność, piękno, uczciwość).

Styczeń 2021 r.

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku; rozwijanie umiejętności aktorskich; odczuwanie wspólnej radości
 • poznanie nazw dni tygodnia; kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień; odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy; kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu; rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny; zacieśnianie więzi rodzinnych, przygotowania do ,,Dnia Babci i Dziadka,, nauka piosenek i wierszy z okazji tego dnia
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, Pana Poety.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (solidarność, piękno, tolerancja, sprawiedliwość)

Grudzień 2020 r.

 • Poznanie oznak zimy, umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd oraz piosenek z repertuaru dziecięcego umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)

Listopad 2020 r.

 • Rozpoznawanie symboli narodowych
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość, dostrzeganie podobieństw i różnic 

Październik 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej.
 • Poznanie oraz obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt związanych z porą roku( wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł).
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodą poprzez obserwację, doświadczenia oraz twórczość I. Salach, M. Barańskiej, H. Zdzitowieckiej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozróżnienie uczestników ruchu drogowego( piesi, kierowcy, pasażerowie).
 • Poznanie pracy policjanta- wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię- sygnalizator świetlny, zebra.

Wrzesień 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej
 • Zapoznanie się z innymi dziećmi, z nauczycielami i pracownikami obsługi
 • Tworzenie przyjaznej dziecku atmosfery
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z salą dydaktyczną oraz przedszkolem
 • Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w życiu przedszkolnym
 • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim