Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa I


Styczeń 2021 r.

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku; rozwijanie umiejętności aktorskich; odczuwanie wspólnej radości
 • poznanie nazw dni tygodnia; kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień; odczuwanie życzliwości dla innych osób
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku; rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy; kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu; rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych
 • rozumienie pojęcia rodzina; nazywanie członków rodziny; zacieśnianie więzi rodzinnych, przygotowania do ,,Dnia Babci i Dziadka,, nauka piosenek i wierszy z okazji tego dnia
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, Pana Poety.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (solidarność, piękno, tolerancja, sprawiedliwość)

Grudzień 2020 r.

 • Poznanie oznak zimy, umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
 • Dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych
 • Uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów, odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent
 • Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd oraz piosenek z repertuaru dziecięcego umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)

Listopad 2020 r.

 • Rozpoznawanie symboli narodowych
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych
 • Rozwijanie zainteresowań bajkami poprzez twórczość H.Ch. Andersena, B. Grimm, G. Kasdepke, A.A. Milne.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości (miłość, przyjaźń, szacunek)
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość, dostrzeganie podobieństw i różnic 

Październik 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej.
 • Poznanie oraz obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt związanych z porą roku( wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł).
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodą poprzez obserwację, doświadczenia oraz twórczość I. Salach, M. Barańskiej, H. Zdzitowieckiej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Rozróżnienie uczestników ruchu drogowego( piesi, kierowcy, pasażerowie).
 • Poznanie pracy policjanta- wygląd munduru, narzędzia pracy.
 • Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię- sygnalizator świetlny, zebra.

Wrzesień 2020 r.

 • Integrowanie grupy rówieśniczej
 • Zapoznanie się z innymi dziećmi, z nauczycielami i pracownikami obsługi
 • Tworzenie przyjaznej dziecku atmosfery
 • Budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie emocjonalne dziecka
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z salą dydaktyczną oraz przedszkolem
 • Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w życiu przedszkolnym
 • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim