Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa I

Listopad 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Miś dobry na wszystko
 4. Pod jesiennym parasolem
 • Budzenie zainteresowania miejscem zamieszkania, okolicznym środowiskiem; kształtowanie pojęcia miejsce zamieszkania.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi; uwrażliwianie na piękno wsi.
 • Rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw rożnych domów.
 • Uwrażliwianie na potrzebę̨ znajomości adresu zamieszkania; kształtowanie pojęcia numer domu.
 • Przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina; kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej.
 • Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju; kształtowanie postaw patriotycznych; rozpoznawanie symboli narodowych.
 • Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence. Rozwijanie zainteresowań́ legendami o Polsce.
 • Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej.
 • Uwrażliwianie na folklor, zapoznanie z kulturą góralską.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech.
 • Dostrzeganie i zapamiętywanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla późnej jesieni (ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach); wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.
 • Przybliżenie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy – niedźwiedzie.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo skutkowego.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
 • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania) podejmowanie prób wyciągania wniosków.
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności ( korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków) oraz wspomaganie w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, swobodne wypowiadania się.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Październik 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

 • Umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka, wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • Rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi
 • Zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby        
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze; kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu
 • Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie; kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci; zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych         
 • Nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu; kształcenie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń; rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci       
 • Poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów; uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
 • Uświadomienie potrzeby segregacji makulatury, zachęcanie dzieci i rodziców do dbania o środowisko, promowanie ekologicznego stylu życia
 • Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki

Wrzesień 2021

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
 • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania).
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności ( korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, swobodne wypowiadania się.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie „Kodeks Zachowania” – odczytywanie umownych symboli graficznych.
 • Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości.
 • Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych.
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych w tym rozumienia i wykonywania poleceń słownych.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.
 • Rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym.
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się.
 • Dostrzeganie zmian w krajobrazie charakterystycznym dla jesieni, prowadzenie obserwacji, gromadzenie okazów przyrodniczych związanych z nową porą roku.