Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grupa I

Październik 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 
·       umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
·       uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka, wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego
·       tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
·       rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
·       wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi
·       zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
·       poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby        
·       poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze; kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu
·       poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
·       zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie; kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci; zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych         
·       nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu; kształcenie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń; rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci       
·       poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów; uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
·       uświadomienie potrzeby segregacji makulatury, zachęcanie dzieci i rodziców do dbania o środowisko, promowanie ekologicznego stylu życia
·       rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd,
rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki


Wrzesień 2021

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
 • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania).
 • Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności ( korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, swobodne wypowiadania się.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
 • Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie „Kodeks Zachowania” – odczytywanie umownych symboli graficznych.
 • Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości.
 • Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych.
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych w tym rozumienia i wykonywania poleceń słownych.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.
 • Rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym.
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się.
 • Dostrzeganie zmian w krajobrazie charakterystycznym dla jesieni, prowadzenie obserwacji, gromadzenie okazów przyrodniczych związanych z nową porą roku.