Grupa V – „Wilczki”

Nasze nauczycielki to Panie: Zuzanna Jeż, Anna Moroz – Bezubik i Mariola Futoma – dyrektor. Pracownikiem obsługi w naszej grupie jest pani Elżbieta Brejnak.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022 R

 • poznanie tradycji różnych kultur związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • poznanie historii Świętego Mikołaja,
 • okołoświąteczne działania plastyczne różnorodnymi technikami,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • doskonalenie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • budzenie zainteresowań kulinarnych,
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 R

 • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt; 
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy;
 • budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody;
 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia;
 • zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku;
 •  inspirowanie zabaw z elementami dramy;
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów;
 • budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy;
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy;
 • przypomnienie słów i melodii piosenki;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy;
 •  rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 •  rozwijanie spostrzegawczości.

Mokotowskie przedszkolaki na kółkach 2022

 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

My strażnicy Ziemi -propagowanie wśród najmłodszych  inicjatyw proekologicznych

 • zachęcanie dzieci do dbania o środowisko,
 • promowanie ekologicznego stylu życia,
 • zwrócenie uwagi na problem wycinki drzew; zanieczyszczenia lasów, wód i powietrza,

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; 
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; 
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich; 
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; 
 • budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy; 
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów; 
 • czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; 
 • określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych; 
 • stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; 
 • poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego; 
 • rozróżnianie elementów postaci i przedstawianie jej różnymi technikami plastycznymi; 
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; 
 • rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; 
 • poznawanie pracy architekta i urbanisty; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k; 
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni; 
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji; 
 • poznawanie zasady działania atramentu sympatycznego; 
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów).