Grupa V – „Wilczki”

Nasze nauczycielki to Panie: Zuzanna Jeż, Anna Moroz – Bezubik i Mariola Futoma – dyrektor. Pracownikiem obsługi w naszej grupie jest pani Elżbieta Brejnak.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC KWIECIEŃ 2023 R

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o tym, co roślinom jest potrzebne do życia, oraz o wykorzystaniu ziół w codziennym życiu człowieka;
 • Poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • Zapoznanie z warzywami cebulowymi, poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych, 
 • Poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin, uwrażliwienie na świat przyrody;
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, poszerzanie słownika; 
 • Eksperymentowanie z farbami, doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • Doskonalenie słuchu fonemowego; 
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie.
 • Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją słowną, obrazkową.
 • Poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów mleka oraz nabiału; 
 • Doskonalenie współpracy w grupie, umiejętności porównywania;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC MARZEC 2023 R

 • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków;
 • Rozwijanie słownika czynnego;
 • Zachęcanie do zdobywania wiedzy;
 • Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie
 • Umiejętności skoku i przeskoku
  obunóż;
 • Utrwalenie nazw środków lokomocji;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Rozwijanie słuchu fonemowego;
 • Ćwiczenie sprawności manualnej;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • Rozwijanie umiejętności czworakowania;

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC LUTY 2023 R

 • Zapoznanie z 4 żywiołami oraz ich znaczeniem dla Ziemi.
 • Zapoznanie z właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi niektórych materiałów. Wzbogacanie słownictwa fachowego.
 • Rozwijanie zainteresowań fizyką oraz chemią podczas przeprowadzania eksperymentów.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, porównywania, szacowania, używania pojęć więcej, mniej, tyle samo.
 • Rozwijanie słuchu fonemowego, wysłuchiwania głosek oraz sylabizowania, poszerzanie słownictwa czynnego dzieci.
 • Zapoznanie z pojęciem oszczędzania.
 • Zapoznanie z wartością wody, lasu, prądu oraz żywności dla człowieka i środowiska.
 • Poznanie sposobów na oszczędzanie i dbanie o środowisko.
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem KOSMOS i WSZECHŚWIAT.
 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego i ich cechami.
 • Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.
 •  Rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołach.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC STYCZEŃ 2023 R

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych;
 • poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem;
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją;
 • rozwijanie pamięci słuchowej;
 • utrwalenie nazw pór roku;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazów;
 • uwrażliwienie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych;
 • operowanie pojęciami – nazwami miesięcy;
 • kształtowanie poczucia upływającego czasu;
 • wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych;
 • kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych;
 • rozwijanie słownika czynnego; operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym;
 • czytanie globalne wyrazu but;
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • kształtowanie pojęcia liczby;
 • nabywanie umiejętności współdziałania;

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022 R

 • poznanie tradycji różnych kultur związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • poznanie historii Świętego Mikołaja,
 • okołoświąteczne działania plastyczne różnorodnymi technikami,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • doskonalenie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • budzenie zainteresowań kulinarnych,
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 R

 • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt; 
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy;
 • budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody;
 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia;
 • zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku;
 •  inspirowanie zabaw z elementami dramy;
 • doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów;
 • budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy;
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy;
 • przypomnienie słów i melodii piosenki;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy;
 •  rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 •  rozwijanie spostrzegawczości.

Mokotowskie przedszkolaki na kółkach 2022

 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,

My strażnicy Ziemi -propagowanie wśród najmłodszych  inicjatyw proekologicznych

 • zachęcanie dzieci do dbania o środowisko,
 • promowanie ekologicznego stylu życia,
 • zwrócenie uwagi na problem wycinki drzew; zanieczyszczenia lasów, wód i powietrza,

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; 
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; 
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich; 
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; 
 • budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy; 
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów; 
 • czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; 
 • określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych; 
 • stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; 
 • poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego; 
 • rozróżnianie elementów postaci i przedstawianie jej różnymi technikami plastycznymi; 
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; 
 • rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; 
 • poznawanie pracy architekta i urbanisty; 
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k; 
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni; 
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji; 
 • poznawanie zasady działania atramentu sympatycznego; 
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów).