Grupa „Pszczółki”

Uczą nas pani Ola Barcińska i pani Agnieszka Jabłonka. Pomaga im pani Dorota Koza, a o porządek w sali dba pani Danuta Mozoluk.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEWRZESIEŃ 2022

Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania).

Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności ( korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.

Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, swobodne wypowiadania się.

Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.

Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu.

Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie „Kodeks Zachowania” – odczytywanie umownych symboli graficznych.

Rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych.

Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji.

Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości.

Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych.

Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych w tym rozumienia i wykonywania poleceń słownych.

Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.

Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.

Rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym.

Dostrzeganie zmian w krajobrazie charakterystycznym dla jesieni, prowadzenie obserwacji, gromadzenie okazów przyrodniczych związanych z nową porą roku.