Grupa „Pszczółki”

Uczą nas pani Ola Barcińska i pani Agnieszka Jabłonka. Pomaga im pani Dorota Koza, a o porządek w sali dba pani Danuta Mozoluk.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – KWIECIEŃ 2023

 • Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Zapoznanie z wybranymi prawami dziecka;
 • Próby określania własnych uczuć i emocji, oraz dostrzeganie ich u innych;
 • Uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby , do których mogą zwrócić się o pomoc;
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 • Kodujące przedszkolaki – kształtowanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności matematycznych i orientacji w przestrzeni
 • Wprowadzenie radosnego nastroju

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – MARZEC 2023

 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach.
 • Obserwacja pierwszych zwiastunów wiosny i poznanie okresu przejściowego między porami roku – przedwiośnia.
 • Omówienie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną: nazywanie kwiatów i ptaków powracających do kraju, obserwacja pogody.
 • Określanie warunków potrzebnych do wzrostu rośliny, próby wyhodowania szczypiorku i owsa. Rozpoznawanie roślin w przedszkolnym ogródku, poprzez zakładanie kąciku przyrody hodowli. 
 • Poszerzanie zainteresowania otaczająca przyrodą poprzez obserwacje zmian w najbliższej okolicy, prace w ogrodzie przedszkolnym.  
 • Dostosowanie ubioru do zmieniających się warunków pogodowych, 
 • Naśladowanie ruchem słyszanego tekstu, inscenizacje utworów literackich.
 • Rozróżnianie dźwięków charakterystycznych dla wiosny,
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez wycinanie, zwijanie papieru, rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez samodzielne wyrażanie siebie w pracach plastycznych,
 • Rozumienie następstwa pór roku z zabawy wykorzystaniem Ozobotów,
 • Układanie obrazka na podstawie wzoru graficznego na macie do kodowania, 
 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie ich według jednej cechy, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3, stosowanie określeń: obok, daleko, blisko
 • Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych- malowanie jajek, koszyczek wielkanocny, tradycyjne ciasta, baranek wielkanocny, zajączek wielkanocny, palma wielkanocna, Śmigus Dyngus.
 • Prezentacja różnych sposobów ozdabiania jajek (pisanka, kraszanka). 
 • Wykonanie ozdób wielkanocnych  z masy solnej 
 • Klasyfikowanie  przedmiotów według różnych cech.
 • Wprowadzenie metody CMC- (Children Massagigng Children – Dzieci Masują Dzieci) relaksacja i wyciszenie grupy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – LUTY 2023

 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez N.
 • Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła.
 • Wspólne tworzenie bajki.
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 • Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
 • Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 • Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji
 • Promowanie ekologicznego stylu życia,
 • Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – STYCZEŃ 2023

 • Poznanie nazw dni tygodnia, nazywanie pór roku;
 • Poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • Kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych;
 • Uświadomienie konieczności pomocy osobom starszym;
 • Odczuwanie życzliwości innych osób;
 • Rozumienie pojęcia rodzina, nazywanie członków rodziny, zacieśnianie więzów rodzinnych;
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • Kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • Przybliżenie znaczenia słowa „olimpiada”.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – GRUDZIEŃ 2022

 • Poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawd; uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom;
 • Nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenia sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych; nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • Zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych; kształtowanie umiejętności współdziałania dłońmi;
 • Uświadomienie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy; kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą; umiejętność wyrażania uczuć;
 • Nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków: uwrażliwienie na potrzeby zwierząt zimą;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym: dzwonkami chromatycznymi, rozwijanie muzycznych zdolności twórczych; wyrabianie wrażliwości muzycznej;
 • Poznanie pojęć: zamrażanie, roztapianie; określenie nasycenia barw z użyciem przymiotników: jasny/ciemny;
 • Kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych, czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • Określanie sytuacji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami: nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • Zdobywanie umiejętności szacowania pojemności; nabywanie sprawności w pracach gospodarczych; przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej; kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji; nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;
 • Utrwalenie podstawowych kolorów; usprawnienie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę; czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami;
 • Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Świętego Mikołaja; utrwalenie nazw części ciała; stwarzanie okazji do poszerzania doświadczeń językowych;
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie; składnia obrazka z części; kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny;
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów; odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – LISTOPAD 2022

 • Rozpoznanie symboli narodowych.
 • Zainteresowanie krajem, podanie jego nazwy oraz stolicy.
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych i naśladowczych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości poprzez składanie obrazka w całość i dostrzeganie podobieństw i różnic.
 • Zapoznanie z zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
 • Rozpoznanie sygnału świetlnego, rozróżnianie jego kolorystyki.
 • Rozpoznanie informacji przedstawione w formie znaków umownych, znaków drogowych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEPAŹDZIERNIK 2022

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zdrowie m.in. poprzez wyrabianie nawyku dbałości o zdrowe żywienie, zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami.
 • Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej
 • Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała -lewa i prawa strona, przód i tył, części ciała.
 • Rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci wzrokowej, uwagi, pamięci oraz analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania, rozwijanie odwagi. wypowiadania własnych myśli.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych. prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i spaceru.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uważne słuchanie i wykonywanie instrukcji, rozwijanie odwagi wypowiadania się
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. 
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Zapoznanie z metodami komunikacji drogowej.
 • Kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 • Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.
 • Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Poznanie i rozróżnianie pojęć małyduży.
 • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń małyduży.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi.
 • Wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi.
 • Ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń.
 • Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej.
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEWRZESIEŃ 2022

Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zabawy.

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.

Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania).

Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności ( korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb.

Kształtowanie umiejętności autoprezentacji, swobodne wypowiadania się.

Nauka wykonywania czynności porządkowych, w tym kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.

Poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu.

Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie „Kodeks Zachowania” – odczytywanie umownych symboli graficznych.

Rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych.

Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji.

Stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości.

Rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych.

Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych w tym rozumienia i wykonywania poleceń słownych.

Rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, zainteresowania literaturą i muzyką dziecięcą.

Poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze.

Rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym.

Dostrzeganie zmian w krajobrazie charakterystycznym dla jesieni, prowadzenie obserwacji, gromadzenie okazów przyrodniczych związanych z nową porą roku.