KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 344 (P344), z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Spartańskiej 2, 02-637.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych

w Przedszkolu nr 344 jest Pan Paweł Rowiński  

mail: prowiński.ido@.dbfomokotow.pl

tel. 723-243-679

 1. Administrator danych osobowych – dyrektor P344
  przetwarza dane osobowe, uzyskane od Państwa w celu:
 • wykonania umowy (rekrutacja, pobyt dziecka w p344, upoważnienie do odbioru dziecka) na podstawie
  6 ust.1 b Rozp. 2016/679, a w zakresie,
 • w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 ust.1a Rozp. 2016/679
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na P344, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, postawa prawna art.6 ust.1c Rozp. 2016/679
 • w celu realizacji pawnie uzasadnionego interesu P344 polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes P344 – art.6 ust.1f
  2016/679
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz P344 usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy,takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów, bank a także organy uprawnione do otrzymania Państwa danych, na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywniwe do wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami, po tym okresie dane będą przetwarzane
  w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 3. Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z prawm przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Przysługuje Państwu :dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani,że przetwarzanie Państwa danych osobowych
  w P344 narusza przepisy ROZP. 2016/679.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez P344 w celu zawarcia umowy,z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez P344 jest brak możliwości zawarcia umowy.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.